طراحی الگوی استفاده از راهبرد‌های تولید بدون کارخانه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (از دیدگاه تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تهدیدات اقتصادی دشمنان به نظر می‌رسد که تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها با بهره‌گیری از توان تولید داخلی و با حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی امکان‌پذیر است. هدف این پژوهش طراحی الگویی برای استفاده از استراتژی‌های تولید بدون کارخانه در تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بستر تولید و فروش اسباب‌بازی است. برای گردآوری داده‌ها به فرمایشات مقام معظم رهبری و دیدگاه گروه خبرگان و همچنین تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی مراجعه شده و مدل نهایی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و با کدگذاری باز، محوری و گزینشی طراحی شده است. الگوی ارائه شده حاکی از وجود شرایط علی و الزامی برای گسترش تولیدات داخلی، ضرورت حمایت دولت و مراکز فرهنگی، انتخاب راهبردهای توسعه بازار و توسعه محصول و تنوع همگون و ناهمگون در تولید بدون کارخانه و از همه مهم‌تر افزایش مشارکت مردم و شرکت‌های کوچک در صنعت اسباب‌بازی است. این الگو منجر به توسعه‌ی ظرفیت سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت اسباب‌بازی شده و از طرق مختلفی مانند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای داخلی، افزایش مشارکت مردم در تولید، کاهش بار مالی دولت در تولید و توزیع و نظارت، می‌تواند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند

کلیدواژه‌ها


 • پویا، علی‌رضا و آذر، عادل (1389). طراحی چارچوبی جهت فرموله کردن استراتژی تولید. فصلنامه مدیریت فردا، دوره نهم، شماره 23، ص 62- 49.
 • تاری، فتح‌الله و سیدشکری، خشایار و کاویانی، زهرا (1391). اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن. تهران: دفتر مطالعات اقتصادی (گروه بازرگانی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 • خواجه ئیان، داتیس (1387). شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت اسباب بازی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران.
 • رفیق‌مرند، معصومه و رزمجو، ناهید (1378). بررسی وضعیت تولید اسباب‌بازی در ایران و برخی از کشورهای جهان. تهران، معاونت پژوهش کانون پرورش فکری کودکان.
 • سیدرضایی، میرتوحید (۱۳۹۵). تولید بدون کارخانه و نقش آن در صنعت خودروسازی ایران. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز.
 • صادقی، ناهید (1387). رویکردی به رشد حرفه‌ای معلمان: موردی از کاربرد شیوه مصاحبه گروه‌های کانونی. فصلنامه روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال سی و هشتم، شماره 2.
 • قاسمی، محمد (1395). اقتصاد مقاومتی. سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علم و صنعت.
 • کلبخانی، کاظم و شفیعیان بجستانی، جواد (۱۳۸۳). صنعت تولید بدون کارخانه. اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین، تهران، انجمن لجستیک ایران.
 • موسوی نقابی، سیدمجتبی و نظری، محسن و حسنقلی‌پور، طهمورث و سلیمانی، غلامرضا و عباسیان، عزت‌الله (1394). طراحی مدل شبکه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی بنگاه‌های فعال در خوشه‌های صنعتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دهم، شماره 37، ص 77- 51.
 • ناظمی، جمشید (1391). استراتژی‌های تولید بدون کارخانه. فصلنامه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال هفتم، شماره 22، ص 17- 1.
 •  وحدانی، اسما (1394). تبیین نقش و جایگاه تولید بدون کارخانه. همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت، تهران: مرکز آموزش علمی و کاربردی واحد 13 تهران، مؤسسه مدیریت دانش شباک.
 • وظیفه‌دوست، حسین (1392). برندینگ و تولید بدون کارخانه. مجموعه مقالات همایش برندینگ، انجمن مدیران صنایع مشهد مقدس.
 • ولی‌نژاد تبریزی مقدم، الهه و پویا، علی‌رضا و ناجی‌عظیمی، زهرا (1392). توسعه مدل QFD در تدوین استراتژی‌های تولید بر مبنای عملکرد اهداف رقابتی تولید. مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
 • یزدانی، مریم (1386). بهبود بهره‌وری از منابع صنایع نساجی با استفاده از سیستم تولید بدون کارخانه. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • اشتراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1391). مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. چاپ دوم، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
 • دیوید، فرد، آر.(1391). مدیریت استراتژیک. ترجمه سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • ساروخانی، باقر (1372). روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی: اصول و مبانی. جلد اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
 • شفیعی اردستانی، مسعود (1390). تولید بدون کارخانه (مفاهیم، مبانی، نحوه انجام و نمونه‌ها). چاپ اول، تهران: نشر مؤلف.
 • فروزنده دهکردی، لطفالله (1391). مدیریت استراتژیک. تهران: دانشگاه پیام نور.
 • مارشال، کاترین و گرچن، راس‌من (1390). روش تحقیق کیفی. چاپ چهارم، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • نیومن، ویلیام لارنس (1393). شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی. جلد اول، چاپ سوم، ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
 • Coffey, Dan & Tomlinson, Phillip(2003).”Globalization, vertical relations and the J-mode firm”. Journal of Post Keynesian Economics, 26 (1), 117-144.
 • Flint, Daniel & Gammelgaard, Britta & Manuj, Ila & Pohlen, Terrance (2012). A reviewer's guide to the grounded theory methodology in logistics and supply chain management research”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 42(8/9), 784-803.
 • - Lowson, R.H. (2007). "Operational management and operations strategies: an SME Perspective". International Journal of Procurement Management, 1(1/2),180-209.
 • MC Ferran, Katrina Skewes & Saarikallio, Suvi (2014).”Depending on music to feel better: Being conscious of responsibility when appropriating the power of music”.The Arts in Psychotherapy, 41(1), 89-97.
 • Birks, Melanie & Mills, Jane (2011). Grounded theory: A practical guide: Sage publications.
 •  Creswell, John (2007). Qualitative Inquiry & Research Design-Choosing among Five Approaches: Sage Publications, Thousand Oaks, California.
 • Denzin, Norman & Lincoln, Yvonna (2011). The SAGE handbook of qualitative research: Sage.
 • Gillham, Bill(2000). The Research Interview. London: Rautledge.
 • Hood, Jane& Bryant, Antony & Charmaz, Katty. (2007). Orthodoxy vs. power: The defining traits of grounded theory. The Sage handbook of grounded theory, 151-164.
 • Martin, Vivian & Gynnild, Astrid (2011). Grounded theory: the philosophy, method, and work of Barney Glaser: Universal-Publishers.
 • Miller, Delbert, & Salkind, Neil(2002). Handbook of research design and social measurement: Sage.
 • O'Dwyer, Michele & Gilmore, Audrey & Carson, David. (2009). Innovative marketing in SMEs: a theoretical framework. European Business Review, 21(6), 504-515.
 • Oktay, Julianne (2012). Grounded theory. Oxford University Press.
 • Suddaby, Roy (2006). From the editors: What grounded theory is not. Academy of management journal, 49(4), 633-642.
 • دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (1395).«مجموعه بیانات مقام معظم رهبری». www.khamenei.ir.
 • گزارش سال ۲۰۱۳ کنسرسیوم ECSIP- برگرفته از سایت: www.toyinfo.ir)
 • طاهری‌مهر، مرضیه (1396).«ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر واردات اسباب بازی/اقلامی غیر استاندارد که دنیای کودکان را تهدید می‌کند». https://standardkala.com؛ http://khabarfarsi.com؛ http://mellatbazar.ir
 • Mikko, Ketokivi and Mikko, Jokinen. (2003). Focused factory in the process industry, working paper, Department of Industrial Engineering and Management, Helsinki University of Technology. Reports on line: http://tuta.aalto.fi/fi/ tutkimus/ teollisuustalous/ julkaisut/ tyopaperit/Ketokiv _and _Jokinen_2003_WP.pdf