تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت جهادی در شرایط حساس کنونی و دهه پیشرفت و عدالت، تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری به عنوان الگوی مدیریتیِ اسلامی- ایرانی پیشرفت، ضروری به نظر می­رسد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و تشکیل شبکه مضامین، تلاش شد جهت تدوین الگوی مدیریت جهادی (مضمون فراگیر)، به عنوان الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت، پس از مطالعه و مبنا قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری (مد­ظله العالی) طی سال­های 1369 تا 1393، و استناد به آیاتی از قرآن کریم و فرازهایی از نهج البلاغه در کنار بیانات ایشان، مفاهیم استخراجی در سه بُعد ارزشی- نگرشی، رفتاری- عملکردی و ویژگی­های مدیریتی (مضامین سازمان دهنده)، با 39 مضمون پایه­، بعدشناسی و تدوین گردید. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که برخی از مهم­ترین مؤلفه­های الگوی مدیریتیِ اسلامی- ایرانی پیشرفت در بُعد ارزشی- نگرشی شامل دوراندیشی، واقع گرایی، عدالت محوری، ولایت مداری، دین محوری، مردم مداری و توجه به آرمان­های انقلاب اسلامی؛ در بُعد رفتاری- عملکردی شامل توکل، تواضع و فروتنی، ساده زیستی، سعه صدر، اخلاص و تعظیم شعائر اسلامی؛ و در نهایت در بُعد ویژگی­های مدیریتی شامل استفاده از تمام ظرفیت­ها، حرکت مبتنی بر علم و درایت، مشارکت گروهی، صبر و استقامت، استفاده از نیروهای متعهد و متخصص، برنامه­ریزی، ارتباطات سازنده، قانون­مداری، اولویت­بندی و توانمندسازی کارکنان است.

کلیدواژه‌ها


 •  آرمند؛ پیمان و ذبیحی طاری، رضا (1386). "بررسی سبک مدیریت جهادی و سایر سبکهای مدیریتی". مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: صص 28-19.
 • احمدی، اسماعیل (1393). روحیه جهادی، ویژگی­ها و شاخصه­ ها. بیانات رهبر معظم در جمع مسئولین کشور، 16/5/1390.
 • پورعزت، علی اصغر و قلی پور، آرین (1388). "بازشناسی ماهیت عناصر و فراگردهای توسعه و ترویج فرهنگ جهادی در سازمان"، دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: صص 64-56.
 • پیغامی، عادل (2011). نگاهی به مفهوم جهاد اقتصادی، انتشارات مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی.
 • حاجی ­احمدی، امیر و حاجی میررحیمی، سید داود (1386). "بررسی تطبیقی روند تحولات فرهنگ و مدیریت جهادی با چرخه حیات سازمانی: بررسی چرخه حیات فرهنگ و مدیریت جهادی". مجموعه مقالات اولین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی: صص 103-84.
 • حجازی فر، سعید (1394). "چیستی و مؤلفه­های مدیریت جهادی". فصلنامه مدیریت اسلامی. سال بیست و سوم، شماره3: صص 122-95.
 • خندان، علی اصغر و امیری طیبی، مسلم (1388). "وظایف اصلی دولت دینی در عرصه فرهنگ". مجله معرفت سیاسی. انتشارات مؤسسه پژوهشی امام خمینی (ره).
 • سلطانی، محمدعلی (1386). "همسانی­های فرهنگ جهادی در صدر اسلام و انقلاب اسلامی". مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: صص 242-223.
 • عبدی، بهنام و توکلی، میثم (1395). "مفهوم پردازی مدیریت جهادی در پرتو آموزه­های نهج البلاغه". فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. سال یازدهم، شماره2: صص 205-191.
 • غلامی، علی رضا (1388). "اخلاق سازمانی: مشکلات، موانع و راهکارها". دوماهنامه توسعه انسانی پلیس. سال ششم. شماره 25: صص 85-65.
 • قائدعلی، حمیدرضا و عاشوری، مهدی (1393). "مدیریت جهادی شیوه­ای تحقق­یافته از مدیریت اسلامی". فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال نهم. شماره 82: صص 83-67.
 • قربانی زاده، وجه اله؛ الوانی، سیدمهدی و اصغرزاده رومیانی، حسین­علی (1394). "تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی". فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. سال دهم. شماره2: صص 250-219.
 • محمودزاده؛ علی، فروزش، اکبر و مرتضوی، مهدی (1388). "نقش مدیران جهادی در ترویج و توسعه فرهنگ و مدیریت جهادی". مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران.
 • مرادنیا، شمس­اله (1390). "تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخص­های آن". مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: صص 205-198.
 • موحد، خسرو (1386). "مدیریت جهادی تجربه­ای موفق در جمهوری اسلامی ایران". اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران.
 • موحد، خسرو (1386). "تبیین ویژگی­های مدیریت جهادی". مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: صص 321-305.
 • میقانی، رضا (1388). "مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مدیریت و فرهنگ جهادی". مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: صص 237-230.
 • نادعلی، فتح الله (1395). "تکیه بر شانه­های مدیریت جهادی(قسمت چهارم)". فکه، شماره156: صص 11-10.
 • نعمتی پیرعلی، دل آرا (1393). "مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم". فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی. سال یازدهم، شماره 31: صص 93-73.
 • قرآن کریم
 • صرّامی، سیف‌اللّه‌ و عدالت نژاد، سعید. دانشنامه جهان اسلام، جلد11، ذیل مدخل جهاد. مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام.
 • طبیبی، حشمت (1374). جامعه­شناسی و مردم شناسی ایلات و عشایر. تهران: انتشارات دانشگاه.
 • محمودزاده؛ علی، فروزش، اکبر و مرتضوی، مهدی(1388). واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: دفتر نمایندگی ولی فقیه. ویرایش اول: صص 143-1.
 • امیری طیبی، مسلم(1389). طراحی الگوی مدیریت اثربخش در دهه پیشرفت و عدالت مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری. استاد راهنما: دکتر مصباح الهدی باقری، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 • Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psy: chology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
 • Hofstede, G. (2001). “Culture's Consequences: International Differences in Work-related Values. (2nd end). Beverly Hills, CA: Sage
 • Creswell, John (2009). Research Design Quantitative, Qualitative, and Mixed Method Approaches. Sage Publication, 3th Ed.
 • Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: McGraw-Hill.
 • 29. Kocntz, H. & Weihrich, H. (2008). Essentials of Management, 15th Ed, (New yourk: MCG RAW – HILL). 4.