دوره و شماره: دوره 20، شماره 75، مرداد 1396 (729) 
تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی

صفحه 89-120

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهدی تقوی؛ مهدی احمدی