راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جریان‌های تکفیری

نویسنده

کارشناسی ارشد مطالعات و پژوهشگر دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

جریان‌های تکفیری با تعریف بخش عمده‌ای از مسلمانان به‌ویژه شیعیان به‌عنوان «دگر» خود و از طریق دوقطبی کردن جهان اسلام می‌توانند ضمن مخدوش کردن وحدت اسلامی با ایجاد منازعه مذهبی، ثبات و تعادل جوامع اسلامی را برهم زده و از این طریق امنیت کشورهای اسلامی را با چالش مواجه ‌کنند، گرچه بحران به وجود آمده از گسترش داعش با سرمنشأ آمریکایی و همکاری دولت‌های مرتجع منطقه و باهدف تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و مقابله با انقلاب اسلامی است. هدف این پژوهش، تدوین و ارائه راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جریان تکفیری است که در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته و تهدیدگر امنیت و منافع ملی است. این پژوهش با بررسی و شناخت جریان‌های تکفیری و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین جامعه آماری و نمونه مناسب اقدام و با استفاده از روش دیوید (SWOT) راهبردهای مقابله با جریان‌های سلفی تکفیری توسط جمهوری اسلامی ایران را تدوین و ارائه‌ کرده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده نمودار وضعیت کنونی کشور در ناحیه تهاجمی قرارگرفته پس باید راهبردهایی را در اولویت قرارداد که منجر به توسعه و گسترش دامنه بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌های در اختیار برای مقابله با جریان‌های تکفیری گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی ، محمد رضا، (1390). روش تحلیل راهبردی قابل دسترس در سایت حوزه
 2. افشردی محمد حسین و نوذری فضل اله (1390)، تعیین عوامل ژئوپلیتیک حوزه دریای عمان و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه مطالعات راهبردی.
 3. باقری‌چوکامی، سیامک، (1393). ارزش ضدامنیتی جریان‌سازی افراط و تکفیر با تأکید بر تئوری جنگ تمدن‌ها، تهران، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
 4. بوالحسنی خسرو و افشردی محمد حسین (1393). تهدید های ژئوپلیتیکی مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران درقبال ترکیه فصلنامه مطالعات راهبردی.
 5. بیلیس، جان و دیگران، (1382). استراتژی در جهان معاصر: مقدمه‌ای بر مطالعات استراتژیک، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
 6. جهانی، محمد، (1393). راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم ناشی از فعالیت جریانهای تکفیری در جهان اسلام، مجموعه مقالات کنگره جریان‌های تکفیری.
 7. خامنه ای، سید علی(رهبر معظم انقلاب)، (1393)، 04 آذر، (ir)
 8. خواجوی پیمان و همکاران، (1394). گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، تهران
 9. رمضانی، روح‌الله. (1380). چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ترجمه علیرضا طیب، نشر نی.
 10. شیرودی، مرتضی، (1393). جمهوری اسلامی ایران و راه‌های برون‌رفت فصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی سال سوم، شمارۀ هشتم.
 11. عباس زاده فتح‌آبادی مهدی،(1388). بنیادگرایی اسلامی و خشونت، فصلنامه سیاست، دوره 39
 12. علیزاده موسوی، سید مهدی(1391). سلفی گری و وهابیت، جلد دوم: مبانی اعتقادی ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، معاونت فرهنگی و تبلیغی، قم، آوای منجی
 13. کوپل، ژیل، (1375). پیامبر وفرعون: جنبش‌های نوین اسلامی در مصر، ترجمه حمید احمدى، تهران، انتشارات کیهان.
 14. کرمى چرمه، کامران، (1390). سلفى گرى و خاورمیانه عربى،تهذان، خبرگزارى فارس.
 15. مینایی، حسین، (1394). تهدیدها و فرصت های داعش برای جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز بین المللی مطالعات صلح.
 16. ابن تیمیه، تقی الدین (1406ق/1986م)، منهاج النسة النبویه، به کوشش محمد رشاد سالم، ریاض: جامعه محمد بن سعود.
 17. ابوهمام بکر بن عبدالعزیز الأثرى، مدى الایادى لبیعه البغدادى،
 18. بنا، حسن (1984م)، مذکرات الدعوة و الداعیه، بیروت: بی‌نا.
 1. http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart
 2. http://fa/cmess.ir/view/tabid
 3. http://www. lib.ir
 4. http://www.isna.ir
 5. :http://alwahabiyah.com