اهداف استکبار جهانی از ایجاد جنگ‌های‌ مذهبی سی ساله در جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، دانشکده فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دکتری، دانشکده مطالعات منطقه‌ای و بین‌الملل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترا، دانشکده و پژوهشکده مطالعات بین‌الملل، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی اهداف استکبار جهانی از ایجاد جنگ‌های‌مذهبی در جهان اسلام، براساس تجربه تاریخی جنگ‌های سی‌ساله اروپا در قرن هفدهم میلادی است. این پژوهش نوعی تحقیق کاربردی - اکتشافی است که با روش پژوهش ترکیبی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه «خبرگان علمی» «کارشناسان مسایل سیاسی» و «کارشناسان مسایل دفاعی-امنیتی» است. روش نمونه‌گیری، در مرحله کیفی، روش نمونه‌گیری هدفمند و در مرحله کمی، روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی بود. حجم نمونه در مرحله کیفی 18 نفر بود که‌ به دلیل دستیابی به اشباع نظری تا سیزده نفر ادامه یافت همچنین حجم نمونه در مرحله کمی 24 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه عمیق و در مرحله کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از داده‌های حاصل از مرحله کیفی ساخته شد. برای تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌ها از روش تحلیل محتوا و برای اعتباریابی یافته‌های حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها از روش دلفی استفاده شد، برای این منظور یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها درقالب یک پرسشنامه محقق ساخته، سازماندهی و برای مصاحبه‌شوندگان ارسال شد و پس از دو مرحله رفت و برگشت، نتایج حاصل توسط آزمون دوجمله‌ای مورد تحلیل قرارگرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که اهداف استکبار را می‌توان در قالب چهار دسته شامل «اهداف سیاسی» «اهداف اقتصادی» «اهداف نظامی - امنیتی» و «اهداف فرهنگی- اجتماعی» طبقه‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


فهرست منابع :

آرون ریمون، (1396). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی سیاسی (ترجمه باقر پرهام). تهران: مؤسسه انتشارات علمی فرهنگی.
احمدی، حمید. (1384). جنبش‌های اسلامی و خشونت در خاورمیانه. فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 41، صص 56 – 31.
امیرعبداللهیان، حسین. (1399). صبح شام: روایتی از بحران سوریه (تدوین: محمدمحسن مصحفی). تهران: انتشارات سوره مهر.
بنارد، چریل. (1382). اسلام دمکراتیک مدنی (ترجمه عسکر قهرمانپور بناب). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تودنهوفر، یورگن. (1395). نگاهی به داعش از درون (ترجمه رحمان افشاری). تهران: انتشارات مهراندیش.
حیدری، الهام. (1394). کالبد شکافی جریان داعش، بررسی زمینه‌های ذهنی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی. فصلنامه حبل المتین، دوره 3، شماره 9، صص 118 – 101.
دمارانش، الکساندر. (1386). جنگ جهانی چهارم دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت. (ترجمه سهیلا کیانتاژ). تهران مؤسسه انتشارات اطلاعات.
دوئرتی جیمز، فالتزگراف رابرت. (1388). نظریه­های متعارض در روابط بین الملل. (ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی). تهران : نشر قومس.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (1390). واقع گرایی نوکلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه سیاست خارجی. سال بیست و پنجم شماره 2.
عسکرخانی، ابومحمد. (1383). رژیم­های بین المللی. تهران : انتشارات مؤسسه فرهنگی ابرار معاصر تهران.
کسرایی محمدسالار؛ و داوری مقدم سعیده. (1394). برآمدن داعش در خاورمیانه: تحلیلی جامعه شناختانه. فصلنامه روابط خارجی، سال هفتم، شماره 1، صص 216 – 191.
کیسینجر، هنری. (1397). نظم جهانی، تأملی در ویژگی ملت­ها و جریان تاریخ. (ترجمه محمد تقی حسینی). تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.
لویس، برنارد. (1397). خاورمیانه. (ترجمه حسن کامشاد). تهران : نشر نی.
مشیرزاده، حمیرا. (1388). تحول در نظریه­های روابط بین الملل. تهران : انتشارات سمت.
مورگنتا، هانس جی. (1384). سیاست میان ملت­ها (ترجمه حمیرا مشیرزاده). تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
نیکسون، ریچارد. (1371). پیروزی بدون جنگ. (ترجمه فریدون دولتشاهی). تهران: انتشارات اطلاعات.
والتز، کنث. (1398). انسان، دولت و جنگ. (ترجمه محمدرضا رستمی). تهران: نشر ثالث.

منابع لاتین:

Al-Istrabadi, Feisal, Ganguly Sumit. (2018).  The Future of ISIS Book Subtitle: Regional and International Implications. Brookings Institution Press. Available from:
https://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt1zctt19.2

Collins Jeffrey. (2018). 13 All the Wars of Christendom: Hobbes’s Theory of Religious Conflict. Available from: https://academic.oup.com/book/7959/chapter-abstract/153283303?redirectedFrom=fulltext&login=false

Edwards, Beverley M. (2006). Islam and Violence in the Modern Era. London : Palgrave McMillan.

Cohen, Eliot A. (2001). World War IV.The Wall Street Journal.  Available from:
Fischer Joschka, (2018), Syria Israel Iran conflict. Available from:
Hass Richard N.(2014). The new thirty years war, available from:
www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/new-thirty-years-war/p33267Accessed Feb. 5, 2018

Huntington, Samuel P. (1993). The Clash of Civilizations?. Foreign Affairs Vol. 72, No. 3 (summer, 1993), pp. 22-49.

Jitse H. F. , Rashel Christan R. (2020). Religious Violence in the Ancient World From Classical Athens to Late Antiquity. Cambrige University press.
Kerry, John. (2015). Negotiating the Whirlwind, Can Secretary of State John Kerry breakthrough in Syria?. Available from: https://www.newyorker.com/magazine /2015/12/21/ negotiating -the-whirlwind? Verso=true.
Kissinger Henry, (2014), world Order. NY.  Penguin Books
Klocek Jason , Hassner Ron E. (2019). B .War and Religion . Oxford Research Encyclopedias Available from: www.oxford.com/politics/politics/view/10.10/acrefor/9780190228637.001.0001/acrefor-9780190228637-e-984.
Lewis, Bernard. (1992). Rethinking middle-east. Foreign affairs. Available from:
Lewis, Bernard. (1999). Iran in history. Available from:
Lewis, Bernard. (2001). Jihad vs. Crusade: A historian's guide to the new war. TheWall Street Journal, September.
Nye, Joseph. (2015). How to fight Islamic State. Project Syndicate. Available from: www.project-syndicate.org/commentary/how-to-fighyt-the-islamic-state-s-nye-2015-Barrier=accessreg
Panetta, Leon. (2014). 30-years war  and a leadership test for Obama. USA Today.  Available from: https://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/10/06/leon-panetta-memoir-worthy-fights /16737615/
Steger, Manfred B. (2005). Globalism: Market Ideology Meets Terrorism. Second edition, Row man and Littlefield Publishers Inc..  Accessed Feb. 21, 2019
World Fact book, (2019). Available from:
Zakaria, F. (1998). From Wealth to Power: The Unusual Origins of America’s World Role. Princeton, NJ: Princeton University Press.