تعیین الگوی تجاری ایران در راستای اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

لازمه تحقق تنوع سازی صادرات، به عنوان یکی از اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شناسایی مزیت‌های صادراتی هر بخش است. یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت صادراتی به ویژه در بخش صنعت، حجم تقاضای بازار داخلی می‌باشد، که نقش بسزایی در ارتقاء رقابت‌پذیری صنایع در بازارهای بین‌المللی ایفا می‌کند. در این مطالعه با استفاده از داده‌های تجارت ایران و شرکای تجاری آن طی دوره زمانی 2014-2000 ، به تحلیل اثر بازار داخلی در الگوی صادراتی زیر بخش‌های مختلف صنعتی درسطح کدهای دو رقمی آیسیک می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد اثر بازار داخلی در 17 بخش از 21 بخش مورد مطالعه مثبت بوده، لکن تنها در 6 بخش این اثر از نظر آماری معنادار است، لذا می‌توان با بهره‌گیری از بند ۱۰ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ضمن حمایت از توسعه بازار داخلی بخش‌های منتخب صنعتی از طریق محدود نمودن واردات و توسعه مقیاس تولید داخلی، افزایش بهره‌وری و کیفیت کالاهای تولید داخل، می‌توان هدف تنوع صادراتی رقابت‌پذیر را محقق نمود. علاوه بر این تمرکز بر تقویت تجارت دوجانبه با کشورهای مطنقه، می‌تواند زمینه را برای نفوذ بهتر در بازارهای بین‌المللی فراهم آورده و منجر به رشد پایدار صادرات صنعتی کشور گردد.