عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

لازمه تحقق تنوع سازی صادرات، به عنوان یکی از اهداف سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، شناسایی مزیت­های صادراتی هر بخش است. یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت صادراتی به ویژه در بخش صنعت، حجم تقاضای بازار داخلی است، که نقش بسزایی در ارتقاء رقابت­پذیری صنایع در بازارهای بین­المللی ایفا می­کند. مطالعه حاضر بر آن است با استفاده از داده­های سطح کدهای دو رقمی ISIC ایران و 41 کشور عمده تجاری، روش اقتصاد سنجی داده‌های ترکیبی و حداقل مربعات معمولی، به بررسی عوامل موثر بر صادرات نسبی صنعتی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی طی دوره زمانی 2014-2000 بپردازد، نتایج نشان می‌دهد اثر بازار داخلی در 17  بخش از 21 بخش مورد مطالعه مثبت بوده، و تنها در 6 بخش این اثر از نظر آماری معنادار است. لذا می‌توان با حمایت موثر از بخش‌های دارای اثر بازار داخلی براساس بند 10 اقتصاد مقاومتی، زمینه را برای افزایش صادرات نسبی و ثبات درآمد ارزی فراهم نمود. در این راستا تمرکز بر بازار کشورهای همسایه از طریق قراردادهای تجاری ترجیحی گامی موثر برای افزایش صادرات نسبی است.

کلیدواژه‌ها