نویسنده = عباس شاکری
نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE

دوره 21، شماره 79، مرداد 1397، صفحه 211-230

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمدصادق کریمی مهرآبادی


تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی

دوره 20، شماره 75، مرداد 1396، صفحه 89-120

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهدی تقوی؛ مهدی احمدی