شناسایی راهبردهای مؤثر بر حمایت از کالای ایرانی با رویکرد اقتصادی( بهره‌گیری از بیانات آیت الله خامنه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دکتری مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

5 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

چکیده

گرایش به مصرف کالاهای خارجی یکی از مشکلات کشور می‌باشد که تأثیر آن بر جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای برای گسترده‌کردن سبد حمایتی از کالای ایرانی با رویکرد اقتصادی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای و از نظر روش، آمیخته (کیفی و کمی) است. همچنین از نظر مسئله پژوهشی و گردآوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های توصیفی- موردی قرار دارد. جامعه آماری مربوط به مطالعه کیفی، 300 مورد از سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای بوده است. که جهت بالا بردن تعمیم‌پذیری، کل جامعه با استفاده از نرم افزار Maxquda10 و روش کد‌گذاری تحلیل شد. ابزار مورد استفاده در جمع‌آوری داده‌ها در مرحله اول چک لیست کد‌گذاری است. برای اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده از 3 کد‌گذار استفاده شد مدل استخراجی که به صورت جداول سوات (swot)تنظیم شد در بین خبرگان دانشگاهی توزیع گردید. خبرگان با نمونه‌گیری قضاوتی شامل اساتید منتخب داشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه امام صادق، دانشگاه امام حسین و دانشگاه اصفهان ده نفر انتخاب شده اند و داده‌ها با استفاده از ماتریس سوات (swot) تحلیل شد. در نهایت با تحلیل موقعیت راهبردی کشور ایران در این زمینه راهبردهای حمایت از کالای ایرانی تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها


 • اسکندی، احمدرضا؛ اکبر، بورغانی و محمدی، پدرام (1397)؛ »نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی« ، رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت، 1(6)، 27-40.
 • اکبری، محسن و امیر حسین پورجوهری (1395)؛ »تحلیل محتوا و تطبیق چالش­های محیط زیستی ایران و جهان در پانزده سال اخیر«، محیط­شناسی، 42(4)، 803- 877.
 • اکبری، محمد؛ شریف­زاده، محمد جواد و علی رنجبرکی (1396)؛ »ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز«، مدل­سازی اقتصادی، 11(2)، 57-83.
 • الماسی، حسن و دور فرد، مرجان السادات (1390)؛ »تدوین استراتژی گردشگری کشوربر اساس تحلیل ماتریس« SWOT،گردشگری و توسعه، 1(1)، 97-121                                                                                      
 • آزمند، حمید (1391)؛ »چند نکته در زمینه حمایت از تولید ملی«، تازه­های اقتصاد، 135، 144-145
 • بجستانی، فاطمه و محمود مرادی حقیقی (1391)؛ »حمایت از تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کالا «، دانش انتظامی، 2(6)، 68-85.
 • پاداش، حمید و بهمن خدا پناه (1396)؛ »راه کارهای تقویت تولید داخلی با تمرکز بر رویکرد قابلیت­ها«، انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، 17(9)، 1-26.
 • پژوهنده، محمد حسن (1394)؛ »موانع تحقق اقتصاد مقاومتی. پژوهش­های اجتماعی اسلامی«، 3(106)، 185-243.
 • پسندیده­فرد، کبری و رضا کیانی (1397)؛ »شناسایی و الویت­بندی معیارهای موفقیت آموزش کارآفرینی«، مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد، 1، 101-118.
 • پورسلیمی، مجتبی؛ هاشمیان، مجتبی و لیلی طباخیان (1395)؛ »بررسی تأثیر جهان وطن­گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی «، مدیریت بازرگانی، 8(4)، 795-810.
 • تپه رشی، گیتی؛ حقیقی، شایسته و زهرا عبدالوهاب (1392)؛ »تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی «، مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، 1(1)، 54-61.
 • حاجی­پور، بهمن؛ طیبی، سید امیر حسین و زهرا عزیزان (1395)؛ »تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی«، پژوهش­های مدیریت راهبردی، 22(62)، 14-47.
 • حسن­زاده بحرینی، محمد حسن (1392)؛ »اقتصاد مقاومتی راهکاری برای توسعه «، مشکوه، 18.
 • حسین­پور، داوود و حمید رضا محمدی سیاه بویی (1395)؛ »سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از بحران «، سیاست­های مالی و اقتصادی، 4، 121-150.
 • حسین­زاده، رمضان؛ انصاری، حبیب و حاجی گلدی­گر (1391)؛ »نقش فرهنگ مصرف کالاهای داخلی در تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی«، مهندسی فرهنگی، 7(70)، 51-62.
 • حسینی، حسن (1384)؛ »توسعه و شاخص­های توسعه منابع انسانی«، پیک نور، 6(1)، 146-159.
 • حسینی، شمس الدین (1391)؛ اقتصاد ایران همراه با تأکید بر عملکرد سال 1391«، سیاست­های مالی و اقتصاد، 1(2)، 5-20.
 • حقیقی، ایمان (1390)؛ »توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن«، راهبرد. 1(4)، 325-346.
 • داودی، پرویز و فاطمه السادات جعفریه (1393)؛ »نگرش نهادی بر ساختارسازی قدرت در عرصه عوامل داخلی برای نیل به اقتصاد مقاومتی«، برنامه­ریزی و بودجه، 19(3)، 151-172.
 • ربیعی، علی و مونا نیرومند (1395)؛ »الگوی خرید و مصرف کالاهای ایرانی مشتریان شهری و روستایی کشور«، کاوش­های مدیریت بازرگانی، 8(15)، 1-20.
 • رشوند، محمد نبی (1395)؛ »بررسی راهکارهای تقویت تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی«، پژوهش­نامه کشاورزی و منابع طبیعی، 19، 76-88.
 • روینر (1386)، فرجام سرمایه­داری پیروزی یا شکست یک نظام اقتصادی، ترجمه دکتر علی اکبر اقبال. تهران: انتشارات سمت.
 • زاده علی، مهدی و فرشته میرحسینی (1396)؛ »ریشه ایران هراسی از نگاه افکار عمومی جهان عرب«،سیاست خارجی، 31(2)، 151-182.
 • زراء نژاد، منصور (1395)؛ »بررسی و نقد کتاب تحلیلی بر شاخص­های کلان اقتصادی کشور«، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، 16، 29-49.
 • سریع القلم، محمود (1390)، عقلانیت و توسعه یافتگی ایران، چاپ اول، تهران: نشر فروزان روز.
 • سلطانی، حسن؛ میرحاج عذرا و مهرآیین امامی (1397)؛ »تبیین شاخص­ها، مؤلفه­ها و ارکان اقتصاد مقاومتی«، همایش مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی، دانشگاه آزاد اسلامی آباده.
 • سیادت, سعیده و علیرضا پیرعلی (۱۳۹۱)؛ »آسیب­شناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی«، همایش منطقه­ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی، بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز.
 • شهسواری، ناصر؛ صیادی، حسین و فرحناز آهنگ (1394)؛ »اتصال استراتژی به عملیات«، پایان نامه کارشناسی ارشد. ولی عصر رفسنجان.
 • شهیدی، محمدنقی (1375)؛ »بررسی سیاست صنعتی ژاپن«، فصلنامه مدیریت صنعتی و دانش مدیریت، 23-33.
 • صباغیان، علی (1391)؛ »حمایت از تولید ملی؛ ضرورت‌ها و راهکارها«، دوشنبه 21 فروردین ماه۱۳۹۱، قابل دسترسی در سایت . The online version of the Iranian daily Hamshahri
 • طوسی، حسین (1391)؛ »تاملی در شیوه­های حمایت از تولید ملی«، اتاق بازرگانی، 529، 46-47.
 • عرب مازیار، عباس (1397)؛ »ملاحظاتی در باب حمایت از کالای ایرانی«، اقتصاد اسلامی، 18(62)، 9-15.
 • علی­پور، یاور (1390)؛ »اقتصاد مقاومتی و توسعه فرهنگ حمایت از تولید ملی«، مجموعه مقالات فرهنگ و پژوهش، 25-45.
 • فتح الهی، سعدی؛ کلانتری، خلیل و علی امیری (1396)؛ »تحلیل محتوای قوانین عمران روستایی در برنامه­های توسعه ایران «، تحقیقات توسعه اقتصاد و کشاورزی ایران. 2(1)، 67-77.
 • فلاح­زاده، ناصر؛ فلاح زاده، سکینه و فاطمه فلاح (1391)؛ »فرهنگ­سازی حمایت از تولیدات داخلی. همایش ملی فرهنگ­ساز «، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
 • قریشی، منیرالسادات (1395)؛ »ضرورت توجه به تحلیل ثبات مالی در اقتصاد ایران«، روند، 23(75)، 87-112
 • کاویانی، مراد و حسن مالداری (1395)؛ »تأثیر موقعیت ژئوپولوتیک بر راهبرد ملی«، جغرافیای انسانی، 49(4)، 841-855.
 • گلشنی، علی.رضا. و محمدرضا قائدی (1395)؛ »روش تحلیل محتوا ، از کمی گرایی تا کیفی گرایی« ، روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 7(23)، 23-41.
 • گودرزوند، مهرداد (1394)؛ »توسعه پایدار: شاخص­ها و سیاست­ها«، سیاست جهانی، 4(2)، 215-238.
 • متوسلی، محمد (1392)، توسعه اقتصادی: مفاهیم و مبانی نظری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی.
 • محمدی، مهدی؛ روشنی، سعید و نفیسه رضایی نیک (1393)؛ »مفهوم­سازی مدیریت فناوری مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و خوشه­سازی سازه­های تعاریف«، مدیریت نوآوری، 3(1)، 125-146.
 • مختارزاده، نیما و ابوالفضل کیانی مختاری (1393)؛ »سیاست­گذاری صنعتی در بخشی از کشورهای جهان و ایران«، علم، صنعت و فناوری، 5(1)، 22-29.
 • مطاعی، پیمان و مولائی، مرتضی (1396)؛ »بررسی عوامل موثر بر خرید کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای خارجی با استفاده از مدل لاجیت«، مجله اقتصادی، سال 17، شماره‌های 5و6، مرداد و شهریورماه 1396، 59-73.
 • میلانی، جمیل (1394)؛ »اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت­ها و چاش­های تحقق آن«، مجله اقتصادی، 7، 5-22.
 • نخعی کمال آبادی، عیسی؛ امیر آبادی، محمد و هیرش محمدی­پور (1389)؛ »انتخاب استراتژی بهینه بر اساس تحلیل SWOT و روش فرایند تحلیل شبکه« ، مدیریت صنعتی، 5(11)، 22-37.
 • نوفرستی، محمد (1395)؛ »اقتصاد مقاومتی و راه­های دستیابی به آن«، سیاست­های راهبردی و کلان، 4، 157-168.
 • Balabanis G., Diamantopoulos A., Mueller R.D., Melewar T.C. (2001); "The impact of nationalism, patriotism and internationalism on consumer ethnocentric", international Business Studies, 32 (1), 157-175
 • Bergin, P. (2006); "How well can the New Open Economy Macroeconomics explain the exchange rate and current account"?, Internationa Money and Finance, 25:675-701.
 • Camprubí, Raquel & Coromina Lluís. (2016); "Content analysis in tourism research", Tourism management Perspective, 18, 134-140.
 • Dooley, Kevin J. (2016); "Using manifest content analysis in purchasing and supply management research", Purchasing & Supply Management, 22, 244- 246.
 • Dornoff R. J., Tankersley C. B., White M. W. (1974) ; " Consumers’ perceptions of imports", Akron Business and Economic Review, 5 (2), 1-11
 • Erlingsson, Christen & Brysiewicz Petra. (2017); "A hands-on guide to doing content analysis", Emergency Medicine, 7, 93-99.
 • Haapanen, Liisa & Tapio Petri. (2016); "Economic growth as phenomenon, institution and ideology: a qualitative content analysis of the 21st century growth critique", Cleaner Production, 112, 3492-3503.
 • Hawksworth, J., Audino, H., & Clarry, R. (2017); "The long view: how will the global economic order change by 2050", Retrieved, 15, 1-14
 • Herche J. (1994). "Ethnocentric tendencies, marketing strategy and import purchase behavior", International Marketing Review, 11 (3),4-16
 • Lia, ch. & wang w. (2016); "Fiscal policy in a floating exchange rate regime with consumption Home Bias", economics and finance, 8(6): 24-36.
 • Meier,G. (1984), Emerging from Poverty: The Economics that really matters, Oxford university press, oxford.
 • Meti (2010)."The Industrial Structure Vision 2010 (outline)", Japanese Ministry for Economy, Trade and Industry. http://www.meti.go.jp/english/policy/ conomy/pdf/Vision_Outline.pdf.
 • Moldavska, Anastasiia & Welo Torgeir .(2017); "The concept of sustainable manufacturing and its definitions: A content-analysis based literature review", Claeaner Production, 166,744-755.
 • Rutherford, D. (2002), Dictionary of Economics, Routledge, London.
 • Shimp T. & Sharma S .(1987); "Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the cetscale", Marketing Research, 24.
 • Shimp T. A. (1984); "Consumer ethnocentrism: The concept and a preliminary empirical test in Kinnear, T.C. (Ed.)"; Advances in Consumer Research, Provo, UT. Association for Consumer Research, 11.
 • Todaro, M., & Smith, S. (2009), Economic development (10th ed.), Boston: Addison Wesley.