پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش؛ برنامه اقدام

نویسنده

استادیار سازمان برنامه ریزی آموزشی و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از سیاست‌ها است که در پی توانمندسازی جامعه برای رویارویی با تکانه‌های اقتصادی بوده و بر فرهنگ اسلامی استوار است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، آموزش‌وپرورش موظف شد برای پیاده‌سازی سیاست‌های یادشده برنامه تدوین کند. این مقاله گزارش پژوهشی است که در پاسخ به پرسش «عناوین و ترتیب اولویت راهبردها، سیاست‌ها و اقدام‌های مرتبط با پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در آموزش‌وپرورش ازنظر خبرگان، صاحب‌نظران و متصدیان کدم‌اند؟»، انجام‌شده است. متناسب با پرسش تحقیق، پیش‌نویس برنامه به شیوهٔ اسنادی، تدوین و به روش کیفی و شیوه دلفی اعتبارسنجی و در قالب پرسشنامه (شامل سه راهبرد، 22 سیاست و 110 اقدام)، از سوی گروه‌های سه‌گانه صاحب‌نظران اولویت‌بندی شد. نتایج نشان داد راهبردهای گسترش مشارکت و سهم آموزش‌وپرورش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تخفیف نابرابری در توزیع درآمد، افزایش کارایی و بهره‌وری در تولید و ارائه خدمات آموزشی و برابرسازی دسترسی به فرصت‌های آموزشی و بهره‌مندی از آموزش، به ترتیب دارای اولویت هستند. در ادامه سیاست‌ها و اقدامات نیز اولویت‌بندی شدند. تکمیل فرآیند ارزیابی برنامه و استفاده از ظرفیت قانونی برنامه ششم توسعه پیشنهاد می‌شود

کلیدواژه‌ها


 • امیری طهرانی زاده، سید محمدرضا، (1394). مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی، دو فصلنامه علمی–پژوهشی، جستارهای اقتصادی ایران، س 12، ش 23، بهار و تابستان، صفحات 33-51
 • بختیارزاده، محمدجواد (1388). بررسی علل و ریشه های بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آمریکا و ارائه راهکارها، بررسی های بازرگانی شماره ۳۸ - آذر و دی.
 • دانش جعفری ،داود، (1392). ”اقتصاد مقاومتی: مفاهیم و راهکارها“. نقش حماسه اقتصادی و واکاوی ابعاد دفاعی امنیتی آن، 21-2، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی گروه آماد و فناوری دفاعی.
 • داوودی، پرویز، جعفریه، فاطمه سادات، (1393). نگرشی نهادی بر ساختار سازی قدرت در عرصه ی داخلی برای نیل به اقتصاد مقاومتی، فصلنامه علمی–پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، سال نوزدهم، شماره 3، پاییز 1393، 172-151.
 • شعبانی‌ورکی، بختیار، (1385). منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی‌جهت‌گیری نوین، مشهد: آستان قدس رضوی.
 • طباطبائیان، سیدحبیب الله، فاتح راد، مهدی، شجاعی، سیدمحمدحسین، (1388). ارزیابی‌پیاده سازی سیاستهای علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی، فصلنامه سیاست علم و فناوری- سال دوم، شماره 3، پاییز و زمستان، 74- 61.
 • کیامنش، علیرضا، (1388). روشهای پژوهش ترکیبی، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشنامه آموزشی، شماره 16، آذر 1388.
 • کلانتری، خلیل، اسدی، علی، شهلا، چوبچیان، (1388). تدوین و اعتبار سنجی شاخص های توسعه پایدار مناطق روستائی، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره دوم، پاییز، 86-69.
 • گال، مردیت دامین، بورگ، والتر، گال، جویس، (1387). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (ترجمه احمدرضا نصر، و همکاران). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و دانشگاه شهید بهشتی.
 • گرو، ریچارد دبلیو. و شورت، ادموند سی.، (1387). پژوهش نظریه‌ای: مؤلفه‌ها و ساختار (ترجمه محمد عطاران). در: شورت، ادموند سی. (1387). روش‌شناسی مطالعات برنامة درسی (ترجمه محمودمهر‌محمدی و همکاران). تهران: سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
 • گلزاری، زینب، کیامنش، علیرضا، قورچیان، نادر قلی ، جعفری، پریوش، (1389). تدوین و اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ارزشیابی کیفیت درونی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور، فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال 1، شماره 1، بهار و تابستان، 185-160.
 • نوروز زاده، رضا ، شفیع زاده، حمید ، روحانی، شادی، (1392). ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 66، بهار، 314-285.
 • Shiravi khozani, A., Dolatabadi, Hossein Rezaei, (2015) Analysis of the Impact of Government and Resistive Economy on the Purchase of Iranian Goods, International Journal Resistive Economics,/2345-4954/Volume 6, Number 36-42, Published Online January 25, 2015.
 • Archibugi, D, Filippetti, A, Frenz, M. (2013), The impact of the economic crisis on innovation: Evidence from Europe, Technological Forecasting & Social Change, 80, 1247-1260
 • Bourletidis, K., (2013). The strategic management of market information to SMEs during economic crisis, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 598-606
 • Briguglio, L., Stephen P., Growth and Resilience in east Asia and the Impact of the 2009 Global Receession, Available at: http://www.um.edu. mt/_data/assets/pdf_file/0011/141959/Growth_with_Resilience_in_Asia_5Dec 2011.pdf
 • Cavagnero, E., Bilger, M., (2010). Equity during an economic crisis: Financing of the Argentine health system, Journal of Health Economics, 29, 479-488.
 • Chakrabarti, R and Setren, E, (2011), The Impact of the Great recession on School District Finances: Evidence from New York, Federal  Reserve Bank of New York Staff Reports, no. 534, December, p:51.
 • Chubrik, A. Dabrowski, M, Mogilevsky, R, Sinitsina, I (2011). The impact of the global financial crisis on education and health , CASE-Center for Social and Economic Research on behalf of CASE Network 12 Sienkiewicza, 00-010 Warsaw, Poland,p-91
 • Cowel, M., M. l, (2013), Bounce back or move on: Regional resilience and economic development planning, Cities, 30, 212-222.
 • European Commission/EACEA/Eurydice (2013). Funding of education in europe 2000-2012: the impact of the economic crisis – Eurydice Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg. www.oecd.org/edu
 • Evans, W. Schwab R, M, Wagner K. L, (2014), The Great Recession and Public Education, department of economics University of Notre Dome and University of Maryland. https://www3.nd.edu/~wevans1/working_papers/RussellSagePaper final.pdf
 • Farjo, A. J. (2011). Economic sanctions and primary school enrollment in Iraq, A Thesis submitted to the faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of  Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of  Master of Public Policy in Public Policy.
 • Georgios, A., Vasiliki, K., Sdrolias, L., Mplanas N., (2014). Productivity Enhancement Options in the Years of the Economic Crisis, Procedi-Social and Behavioral Sciences, 148, 516-523.
 • Goranitis, I., Siskou, Olga, Liaropoulos, Lycourgos, (2014). Health policy making under information constraints: An evaluation of the policy responses to the economic crisis in Greece, Health Policy, 117, 279-284.
 • Guthrie, J. W. (1985). The Educational Policy Consequences of Economic Instability: The Emerging Political Economy of American Education, Educational Evaluation and Policy Analysis Winter, Vol. 7, No. 4, pp. 319-332.
 • Jolly, W., (2012). The Impact of the Recession on Education Funding in the U.S. and Mississippi, University of Tennessee Honors, Thesis Projects., http:// trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/1566.
 • Markovits, Yannis, Boer, Diana, Dick, Rolf van, (2014). Economic crisis and the employee: The effects of economic crisis on employee job satisfaction, commitment, and self-regulation, European Management Journal, 32, 413-422.
 • Pana, M.C, (2012). Education and Crisis, Theoretical and Applied Economics, Volume XIX, No. 5 (570), pp. 145-156
 • Santouridis, I., Tsifora, E., Trivellas, P., Nikolopoulos, S., (2014). Revising Greek Accounting & Finance Education in an economic crisis environment, Procedia - Social and Behavioral Sciences 148, 428 – 436
 • Skrbinjek, V, Lesjak, D, (2013). Impact of the financial and economic crisis on public expenditure on higher /tertiary education in europe and  Slovenia, Active citizenship by management, Knowledge management & innovation knowledge and learning, 19-21 june 2013.zadar, Croatia, International conference.