بررسی تأثیر سرمایه‌ فکری بر توسعه‌ محصولات نوآورانه (مورد مطالعه: یکی از مراکز تحقیقاتی صنعتی دفاعی)

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 تهران- اتوبان شهید بابایی- پایین تر از شهرک شهید بهشتی- خ چمن آرا- خابگاه ولی عصر (عج)- B3

چکیده

سازمان‌های تحقیقاتی صنعتی دفاعی با توجه به شرایط پیچیدگی ذاتی تحقیق اعم از زمان‌بر بودن، نیاز به هزینه بالا، عدم قطعیت، وجود فعالیت‌های متنوع و نیز تنوع و گستردگی مأموریت‌ها و تهدیدات نظامی، نیازمند جستجو و بررسی عوامل مؤثر بر محصولات نوآورانه این سازمان‌ها می‌باشند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر توسعه محصولات نوآورانه (جدید) است. جامعه آماری تحقیق، یکی از مراکز تحقیقاتی صنعتی در حوزه دفاع است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، جمع آوری داده های مورد نیاز  به روش تمام شماری و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری گردید. در تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و برازش الگو از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مولفه های مختلف سرمایه فکری بر توسعه محصولات نوآورانه موثر هستند به این صورت که سرمایه ساختاری مستقیم، سرمایه انسانی غیرمستقیم و سرمایه مشتری مستقیم و غیرمستقیم، بر توسعه این محصولات تاثیر دارند. همچنین قابلیت سازمان در اثرگذاری بر سرمایه های انسانی و مشتری نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها