زمینه‌های جنگ نرم و نقشهای پیشگیرانه و مقابله‌ای بسیج

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

این تحقیق با هدف زمینه‌های جنگ نرم و نقشهای پیشگیرانه و مقابله‌ای بسیج نسبت به آن با تأکید بر مؤلفه‌های قدرت نرم شکل گرفت و به این سؤالها که زمینه‌های جنگ نرم چیست و نقش بسیج در پیشگیری و مقابله با جنگ نرم کدام است، می‌پردازد.این پژوهش از نوع زمینه‌ای موردی می‌باشد و از فن دلفی استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس جدول مرگان شامل ۲۳۲۵ نفر است و انتخاب نمونه‌ها به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساختة ساختارمند است.داده‌های این پژوهش پس از ورود به رایانه با نرم‌افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری پارامتریک و غیر‌پارامتریک مناسب با سؤالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که زمینه‌های جنگ نرم به ترتیب اهمیت، عبارتند از مشکلات و چالشهای:۱- اقتصادی ۲– روان‌شناختی ۳ –فرهنگی ۴- خانوادگی؛  نقشهای پیشگیرانه و مقابله‌ای بسیج نیز به ترتیب اهمیت، عبارتند از: ۱– توانمندسازی ۲– افزایش باور‌های اعتقادی و معنوی ۳–به‌کارگیری توان امنیتی و انتظامی.

کلیدواژه‌ها