بررسی عملکرد پایگاه بسیج مساجد در اسلامی‌سازی فضای محله

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق و مدیر مرکز پژوهش های اجتماعی کندوکاو

چکیده

این مقاله عملکرد پایگاه بسیج مساجد در اسلامی‌سازی فضای محله در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. ارزیابی عملکرد از منظر تعالیم اسلامی به جلوگیری از خطا و جلوگیری از ضایع شدن منابع و امکانات و پیشگیری از فساد و انتخاب احسن در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها کمک می‌کند. با رویکرد کارکردگرایی مؤلفه‌های عملکرد پایگاه بسیج مرکب از شاخصهای مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این مطالعه با روشهای‌ پیمایش و مشاهده انجام گرفت. حجم نمونه شامل۳۸۰ پایگاه، ۳۸۰ فضای محله، ۴۴۱۶ شهروند در ۱۰ استان و ۲۵ شهر ایران و ۲۰ نفر از کارشناسان بسیج محلات بودند که با روشهای مختلف نمونه‌گیری به دست آمد. پایگاه بسیج مساجد محلات، واحد اصلی تحلیل است. نتایج نشان می‌دهد، ارزیابی شهروندان از عملکرد پایگاه در اسلامی‌سازی  فضای محله از سطح متوسط به بالا است. معدل میزان مذهبی بودن شهروندان، نمره ۴۴/۱۵ از ۲۰ می‌باشد. میانگین ارزیابی از میزان آسیبهای موجود در محله در ماه از نمره ۲۰، ۲۲/۵ به دست آمده است که در حد کم است. شدت همه نمادهای اسلامی‌ساز از ۷۵% به بالا و میانگین حضور مردم در نماز جماعت محله‌ها ۱۰۲ نفر بوده است. متوسط رفتارهای اسلامی شهروندان در این محله‌ها، نمره ۳۳/۱۵ از ۲۰ می‌باشد. اغلب شهروندان، اجرایی شدن برنامه‌های پایگاه بسیج مسجد در اسلامی‌سازی را خوب ارزیابی کرده‌اند و به میزان برگزاری۱۰ برنامه از۲۰ برنامه به‌طور متوسط نمره‌ای بالاتر از ۱۰ داده‌اند.۷۸% از پایگاه‌ها، میزان هماهنگی امام جماعت و پایگاه را از متوسط به بالا ارزیابی کرده‌اند.۸۱% از پایگاه‌ها از متوسط به بالا با هیئت‌امنای مسجد تعامل داشته‌اند. حدود ۸۲% از شهروندان گفته‌اند فرمانده پایگاه در بین مردم «خیلی زیاد» یا «زیاد» یا «تا حدودی» مقبولیت دارد. ۷۷% از شهروندان گفته‌اند بسیجیان پایگاه در بین مردم «خیلی زیاد» یا «زیاد» یا «تا حدودی» مقبولیت دارند. هرچه ارزیابی شهروندان از میزان اجرای برنامه‌های بسیج محلات مثبت‌تر می‌شود، گرایش مذهبی آنان نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها