بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی جامعه (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

این مقاله که به بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی جامعه پرداخته است، درصدد است تا مهم‌ترین عواملی را که در مشارکت اعضای بسیج در ارتقای  نظم و امنیت اجتماعی جامعه مؤثرند، شناسایی کند. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه تحقیق را همه اعضای بسیج استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می‌دهند که از میان آنها تعداد 348  نفر به روش چند مرحله‌ای و از شهرهای مختلف استان انتخاب و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته گردآوری شده است. در نهایت، داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که برخی از یافته‌های آن به شرح زیر است: میانگین همه مؤلفه‌های مشارکت اجتماعی اعضای بسیج در فعالیت‌های اجتماعی بالاتر از میانگین نمره مسئولیت‌پذیری، سابقه مشارکتی، رضایتمندی اعضای بسیج، احساس تعلق و اعتماد اجتماعی اعضای بسیج از میزان متوسط نمره معیار بالاتر است. بین مسئولیت‌پذیری، سابقه و رضایتمندی اعضای بسیج از خدمات و عملکرد دستگاه‌های تأمین‌کننده نظم و امنیت، احساس تعلق و اعتماد اجتماعی اعضای بسیج با مشارکت آنان با دستگاه‌های تأمین‌کننده نظم و امنیت، رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که فقط تأثیر مسئولیت‌پذیری و سابقه مشارکتی معنی‌دار است و تأثیر بقیه متغیرها بر مشارکت اعضای بسیج معنی‌دار نشده است

کلیدواژه‌ها