طراحی الگوی توسعه کارآفرینی مبتنی بر توسعه پایدار در آموزش و پرورش شواهدی از مدارس استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اموزشی،گروه علوم تربیتی،واحد کرج، دانشگاه ازاد اسلامی، کرج ، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج،دانشگاه ازاد اسلامی ،کرج ، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی،واحد کرج،دانشگاه ازاد اسلامی ،کرج، ایران.

چکیده

امروزه یکی از برجسته‌ترین اهداف آموزش و پرورش کشور، توسعه کارآفرینی پایدار است. از همین رو، هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی مبتنی بر توسعه پایدار در آموزش و پرورش با نمونه مورد مطالعه مدارس استان البرز می‌باشد. پژوهشی که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. شیوه جمع آوری داده ها از نوع اکتشافی می باشد که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) تحلیل شد.
جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی می‌باشد که 20 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی، از جامعه آماری مدیران، کارشناسان و معلمان استان البرز، 361 نفر به وسیله فرمول کوکران تعیین حجم شدند و به روش تصادفی طبقه‌ای ، پرسشنامه برداشت شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده-های بخش کیفی به روش کدگذاری و با استفاده از نرم افزار اطلس تی‌آی و تحلیل داده‌های بخش کمی هم به روش تحلیل محتوای کیفی، مدلسازی معادلات ساختاری و آزمون‌های مقایسه‌ای انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از شناسایی ابعاد و مؤلفه های توسعه کارآفرینی و توسعه پایدار در نظام‌ آموزش و پرورش است و نشان می دهد الگوی طراحی شده از تناسب قابل قبولی برخوردار است . بین وضع موجود این ابعاد و مولفه‌ها با وضع مطلوب‌شان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که توسعه پایدار اثر مثبت و معنی‌داری بر توسعه کارآفرینی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع فارسی

  • ایمانی، عبدالمجید. یعقوبی، نور محمد. مبارکی، مسلم. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی خط‌مشی‌های توسعه کارآفرینی بخش تعاون، نشریه توسعه کارآفرینی، 10 (1): 39-21.
  • آبتین، عبدالعزیز. (1390). بررسی شیوه­های نوین توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان، نشریه اقتصاد کار و جامعه، 135: 75-55.
  • آزادنیا، محمد. زاهدی، شمس السادات. مجدالدین، عبدالرضا. پورعابدی، محمدرضا. (۱۳۹۶). الگوی اثرگذاری طرح جویشگر بومی بر توسعه پایدار براساس شاخص‌های پایداری. فصلنامه تخصصی رشد فناوری. 13(52): 23-15.
  • بهاری، نادر. آقازاده، هاشم.؛ روشندل اربطانی، طاهر.؛ صدقی، شهرام. (1396). طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی)، نشریه توسعه کارآفرینی، 10(2): 240-221.
  • پای خسته، پریسا.؛ علم بیگی، امیر.؛ بطحائی، سمیه. (1396). بررسی شایستگی­های مورد نیاز توسعه کارآفرینی پایدار در آموزش عالی کشاورزی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 40.
  • پزشکی، محسن.؛ فتاحی، مجید.؛ احمدی، مسعود.؛ موسی­پور گرجی، محمد علی. (1396). رتبه‌بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، صنعت حمل و نقل دریایی، 3(2): 23-14.
  • داوری، علی.؛ رمضانپور نرگسی، قاسم.؛ افراسیابی، راحله.؛ داوری، الهه.(1397) . تأثیر سیاست­های کارآفرینی و محیط کسب وکار بر توسعۀ کارآفرینی. نشریه توسعه کارآفرینی، 11(2): 339-321.
  • دهشیری، محمد رضا. (1394). جهانی­شدن و توسعه پایدار، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 4(2): 77-64.
  • سخته، شقایق.؛ کریمی، آصف. (1397). عوامل موثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال، نشریه توسعه کارآفرینی، 11(4): 737-719.
  • طغرایی، محمد تقی.؛ میرواحدی، سعید.؛ هاشمی، سمیه. (1398). طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس، فصلنامه نوآوری آموزشی، 71(51).
  • کلائی دارابی، رضا.؛ تقوایی یزدی، مریم. (1397). ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه ها، مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 7(14): 171-146.
  • گودرزی، ریحانه.؛ حسینی، رسول.؛ طباطبائیان، کمال. (1397) . چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران. نشریه توسعه کارآفرینی، 11(4): 679-661.
  • محمد پور زرندی، حسین.؛ طباطبایی مزدآبادی، محسن.(1394) . جایگاه آموزش در توسعه پایدار شهری. اقتصاد مدیریت شهری، 3(10).
  • مرادی، شیوا.؛ رضایی، بیژن.؛ پاپ زن، عبدالحمید. (1395). شناسایی عوامل توسعة کارآفرینی از منظر کارآفرینان ایرانی (مورد مطالعه: تجربة زیستة کارآفرینان در برنامة تلویزیونی پایش)، نشریه توسعه کارآفرینی، 9(3): 532-513.

  منابع لاتین

  • Abou-Warda, S. H. (2016). New educational services development. International Journal of Educational Management.
  • Amjad, T., Rani, S. H. B. A., & Sa'atar, S. B. (2020). Entrepreneurship development and pedagogical gaps in entrepreneurial marketing education. The International Journal of Management Education, 18(2), 100379.
  • Ahmad, S., Wong, K. Y., Tseng, M. L., & Wong, W. P. (2018). Sustainable product design and development: A review of tools, applications and research prospects. Resources, Conservation and Recycling, 132, 49-61.
  • Barral, M. R. M., Ribeiro, F. G., & Canever, M. D. (2018). Influence of the university environment in the entrepreneurial intention in public and private universities. RAUSP Management Journal, 53(1), 122-133.
  • Boon, J., Van der Klink, M., & Janssen, J. (2013). Fostering intrapreneurial competencies of employees in the education sector. International Journal of Training and Development, 17(3), 210-220.
  • Canestrino, R., Bonfanti, A., & Oliaee, L. (2015). Cultural insights of CSI: how do Italian and Iranian firms differ?. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 4(1), 1-9.
  • Chandra, Y. (2018). New narratives of development work? Making sense of social entrepreneurs’ development narratives across time and economies. World Development, 107, 306-326.
  • Chen, Y.S., Lai, S.B., Wen, C.T., 2006. The influence of green innovation performance
  • Cunningham, J. A., Guerrero, M., & Urbano, D. (2017). Entrepreneurial universities—overview, reflections, and future research agendas. In THE WORLD SCIENTIFIC REFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP: Volume 1:
  • Delai, I., Takahashi, S., 2011. Sustainability measurement system: A reference model Soc. Responsib. J. 7 (3), 438–471.
  • Duran, D. C., Artene, A., Gogan, L. M., & Duran, V. (2015). The objectives of sustainable development-ways to achieve welfare. Procedia Economics and Finance, 26, 812-817.
  • Edokpolor, J.E. (2020), "Entrepreneurship education and sustainable development: mediating role of entrepreneurial skills", Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 14 No. 3, pp. 329-339. https://doi.org/10.1108/APJIE-03-2020-0036
  • Genç, Y. E. (2021). Turkey's Entrepreneurship Development. In Sustainable and Responsible Entrepreneurship and Key Drivers of Performance (pp. 125-135). IGI Global.
  • Giones, F., & Brem, A. (2017). From toys to tools: The co-evolution of technological and entrepreneurial developments in the drone industry. Business Horizons, 60(6), 875-884.
  • Gümüsay, A. A., & Bohné, T. M. (2018). Individual and organizational inhibitors to the development of entrepreneurial competencies in universities. Research Policy, 47(2), 363-378.
  • Harmon J, Flynn B, Nickbarg S, Rao G, Wirtenberg J. (2009). Developing a sustainability strategy. In The Sustainable Enterprise Fieldbook: When it All Comes Together, Wirtenberg J, Russel WG, Lipsky D (eds). AMACOM: New York; 89 –116.
  • Hart SL. (2007). Capitalism at the Crossroads, 2nd Wharton School Publishing: Upper Saddle River, NJ, USA.
  • Hart SL. (2009). Beyond greening: strategies for a sustainable world. In Harvard Business Review on Green Business Strategy, Harvard Business School: Boston, Massachusetts, USA; 99– 123.
  • Hasan, S.M., Khan, E.A. and Nabi, M.N.U. (2017), "Entrepreneurial education at university level and entrepreneurship development", Education + Training, Vol. 59 No. 7/8, pp. 888-906. https://doi.org/10.1108/ET-01-2016-0020
  • Hindle, k., Klyvor and Jennings, p. f(2009). An "in formed" intent model:
   Incorporating human capital, social capital, and gender variables into the theorical, model of entrepreneurial intentions . In A.L carsrud and M. Brannback (Eds). Understanding the entrepreneurial mind: opening the blhck Box (pp.35-50). New York: Spring.
  • Jena, R. K. (2020). Measuring the Impact of Business Management Student's Attitude towards Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention: A Case Study. Computers in Human Behavior, 106275.
  • Jia, X., Foo, D. C., Tan, R. R., & Li, Z. (2017). Sustainable development paths for resource-constrained process industries. Resources, Conservation and Recycling, 119, 1-3.
  • Jinjiang, H., Nazari, M., Yingqian, Z., & Ning, C. (2020). Opportunity-based entrepreneurship and environmental quality of sustainable development: a resource and institutional perspective. Journal of Cleaner Production, 120390.
  • Jones, P., Penaluna, A., & Pittaway, L. (2014). Entrepreneurship education: A recipe for change. International Journal of Management Education, 12(3), 304-306.
  • Khan, E.A., Dewan, M.N.A., Chowdhury, M.H., (2016). Reflective or formative measurement model of sustainability factor: A three industry comparison. Corp. Ownersh. Control J. 12 (2), 84–94.
  • Koe, W. L., Omar, R., & Majid, I. A. (2014). Factors associated with propensity for sustainable entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130(0), 65-74.
  • Lackéus, M., Lundqvist, M., & Williams Middleton, K. (2013). How can entrepreneurship bridge between traditional and progressive education?. In ECSB Entrepreneurship Education Conference; Århus, Denmark; May 29-31.
  • Lindh, I. (2017). Entrepreneurial development and the different aspects of reflection. The International Journal of Management Education, 15(1), 26-38.
  • Ming, Z., Ximei, L., Yulong, L., & Lilin, P. (2014). Review of renewable energy investment and financing in China: Status, mode, issues and countermeasures. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 31, 23-37
  • Nabi, G., Liñán, F., Fayolle, A., Krueger, N., & Walmsley, A. (2017). The impact of entrepreneurship education in higher education: A systematic review and research agenda. Academy of Management Learning & Education, 16(2), 277-299.
  • Robèrt K-H, Broman B, Waldron D, Henrik N, Byggeth S, Cook D, Johansson L, Jonas O, Basile G, Hördur H, Macdonald J. (2004). Strategic Lead-ership Towards Sustainability, Blekinge Institute of Technology: Karlskrona, Sweden.
  • Ratten, V., & Usmanij, P. (2020). Entrepreneurship education: Time for a change in research direction?. The International Journal of Management Education, 100367.
  • Swanson, K. K., & DeVereaux, C. (2017). A theoretical framework for sustaining culture: Culturally sustainable entrepreneurship. Annals of Tourism Research, 62, 78-88.
  • Shaker, R. R. (2015). The spatial distribution of development in Europe and its underlying sustainability correlations. Applied Geography, 63, 304-314.
  • Svensson, G., Wagner, B., (2015). Implementing and managing economic, social and environmental efforts of business sustainability. Manag. Environ. Qual. Int. J. 26 (2), 195–213.
  • Tero Rantala, Juhani Ukko, Minna Saunila, Jouni Havukainen, (2017)The Effect of Sustainability in The Adoption of Technological, Service, and Business Model Innovations, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.10.009 Journal of Cleaner Production