طراحی شبکه عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری در تنظیم گری صندوق های بازنشستگی (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشگا ه علامه طبا طبا ئی

4 استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشگا ه علامه طبا طبا ئی،

5 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگا ه علا مه طبا طبائی

چکیده

با توجه به بندهای 9، 16 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و محور اقتصاد در بیانیه ابلاغی گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری در این مقاله عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری را در ساختار تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یک نهاد اقتصاد-اجتماعی کلیدی استخراج و شبکه-سازی شده‌اند.
سوال اصلی(یا هدف اصلی):
1- عوامل کلیدی مؤثر بر عیوب ساختاری در تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی کشور چیست؟ 2- شبکه مضامین عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری تنظیم‌گری در صندوق‌های بازنشستگی کشور چه الگویی دارد؟
روش پژوهش:
مطالعه حاضر یک مطالعه آمیخته است که در آن روش تحلیل مضمون(TA) به عنوان یک روش کیفی و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) به عنوان یک روش تحقیق در عملیات نرم استفاده شده است و روش میک مک(MICMAC) نیز به عنوان یک روش مکمل به صورت Soft Link با ISM ترکیب شده است. از طریق TA عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر با کمک ISM در شش سطح استخراج شد و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک استفاده شده است.
یافته‌ها:
نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است جهت تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رفع عیوب ساختاری در ساختار صندوق‌های بازنشستگی، لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد که مسئولیت تنظیم گری این صندوقها را بر عهده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 • 6- منابع

  6-1- منابع فارسی

  مقاله ها

  • ابراهیمی، ایلناز؛ همتی، مریم، (1397). نقش و اثرگذاری صندوق­های بازنشتگی در ثبات مالی اقتصاد ایران، لزوم شکل­گیری مقام ناظر احتیاطی، تهران: پژوهشکده پولی بانکی.
  • اخوان بهبهانی، علی، (1396). بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن (علل و اقدامات فوری مورد نیاز). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شمارۀ مسلسل 15569.
  • امامیان، سیدمحمدصادق؛ ذوالفقاری، امیر احمد؛ محمدزاده، احسان؛ زمانیان، مرتضی، (1397). نظام ملی تنظیم گری. 1. مفهوم تنظیم گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی. تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 15940.
  • جلیلی، طیبه، (1388). اولویت بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم چندلایه در صندوق بازنشستگی کشوری. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
  • جلیلی، طیبه، (1388). سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی- الزامات و تجارب جهانی. واحد تحقیقات ومطالعات بیمه­ای، مؤسسه حسابرسی، صندوق بازنشستگی کشوری.
  • خوانساری، رسول؛ بهادری جهرمی، علی، (1393). هندسه مطلوب نظارت در نظام بانکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، فصلنامه پژوهش­های فقهی-حقوقی، سال سوم، شماره هفتم، صفحه 26-5.
  • دانایی فرد، حسن، (1390). تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاستهای ملی: طراحی مدل مفهومی و چالش­های فرارو. اندیشه مدیریت راهبردی، ش 10: 24-5.
  • عرب مازار، عباس، (1396). اقتصاد مقاومتی: استراتژی ملی پیشرفت و توسعه، سخن سردبیر،دوره 17، شماره 66، صفحه 11-5.
  • عیسوی، محمود؛ زریباف، سیدمهدی، (1395). استخراج چارچوب نظری برای آسیب شناسی اقتصاد ایران بر اساس مولفه­های نظام اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره اول، پیاپی 15، صفحه 92-79.
  • فخرپور، سیدحسین؛ خوش سپهر، زهرا؛ ملکی، محمدحسن، (1397). ارائه مدلی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان­ها با بکارگیری نظریه شکست­ناپذیری، اندیشه مدیریت راهبردی، سال دوازدهم، شماره اول، شماره پیاپی 23، صفحه 152-123.
  • گلاب، سمانه، (1396). بودجه محدود، تعهدات هنگفت نگاهی به بار مالی صندوقهای بازنشستگی در بودجه دولت، گروه مطالعاتی اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.
  • معاونت پژوهش، اطلاع­رسانی و بین­الملل، (1394). سیاست­های کلی: ابلاغیه­های مقام معظم رهبری تا سال 1393. تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  • مومنی، فرشاد؛ قاسمی، عبدالرسول؛ شکوهی، محمدرضا؛ عظیم­زاده آرانی، محمد، (1395). تحلیل مقایسه­ای اقتصاد تنظیم­گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره اول، پیاپی 17، صفحه 176-149.

   

  کتابها

  • آذر، عادل و خسروانی، فرزانه (1398)، تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)، تهران؛ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
  • پیغامی، عادل (1393)، درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی، تهران؛ انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع).
  • دانایی‌فرد، حسن (1390). چالش های مدیریت دولتی ایران. تهران: سمت.

   

  منابع اینترنتی