تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد(IPMA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کارآفرینی-آموزش عالی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،(نویسنده مسئول)

2 دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

3 دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی،اولویت بندی و طراحی الگوی شاخص های اقتصاد مقاومتی موثر بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان در مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران) می باشد. روش پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از حیث روش تحقیق،از نوع آمیخته، جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مرتبط در شرکت های دانش بنیان و در بخش کمی مدیران و مسئولان خبره ی شرکت های دانش بنیان می باشد.نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه ای بود. در بخش کیفی 20 نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 118 نفر، 97 نفر به عنوان نمونه مشارکت داشتند.ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و پرسشنامۀ محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأئیدی استفاده شد. الگوی طراحی شدهب ا 7 شاخص در تجاری سازی و 5 شاخص درا قتصاد  مقاومتی رائه گردید. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده با 87 گویه(تجاری سازی 51 گویه ی و اقتصاد مقاومتی 37 گویه)، جمع آوری و از طر ق نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تحلیل قرارگرفت.بر اساس نتایج رتبه بندی و اولویت بندی که بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد(IPMA ) انجام شده، شاخص مدیریتی و اقتصادی هم از نظر اهمیت و هم از نظرعملکرد حائز رتبه اوّل شده است. همچنین با توجه به تأئید شدن ضریب مسیر، آماره t و مقدار ، p-value شاخص های اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی، تاثیر معنی دار و مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


 • منابع و ماخذ

  • احمدیان دیوکتی، محمدمهدی و همکاران،(1397). سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، مطالعات راهبردی بسیج، دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 7-6.
  • پورعزت، علیّ اصغر؛ قلیپور، آرین و ندیرخانلو، سمیرا بهار،(1393). شناسایی و اولویت­بندی عوامل اثرگذار در تجار ی­سازی دانش در دانشگاهها ، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی ، ش 7، صص 66 –
  • پیغامی، عادل،(1393). درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی ، چاپ دوم، تهران؛ انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع).
  • دهدشتی، شاهرخ ؛زهره وحمید رضا فرج شوشتری پور،(1397). طراحی مدل تجاری‌سازی کالاهای دانش‌بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در استانهای تهران و قم، مجله تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 8، شماره پیاپی 29، صص 38-33.
  • روحی فرشمی, فاطمه،(۱۳۹۶). بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و توسعه فرهنگ کارآفرینی در مدارس استان گلستان، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
  • شیروانی، کوروش،(1387). روش ها و ضوابط اولیه تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، صص 293-282.
  • علی احمدی، علیرضا؛ فروزنده دهکردی، لطف اله و عباسی اسفنجانی، حسین (1394). شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی ، فصلنامه رهیافت، مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور، ش 47 ، صص 56 –
  • گلی،یحیی؛ فلاحتی، علی و الماسی، مجتبی،(1397). تعیین الگوی تجاری ایران در راستای اقتصاد مقاومتی، مطالعات راهبردی بسیج، دوره 21، شماره 80، پاییز 1397، صفحه 4-3
  • نیکنام، منوچهر؛ بهبودی، مهدی؛ جلیلی، نازنین، بهمن، (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر تجار ی سازی دستاوردهای تحقیقاتی و ارائه الگوی ملی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.

   

  • Cho, J. & Lee, J(2013). Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP
  • Farhan J., Kamariah I. & Nasir, M. (2015). A review of commercialization tools: university incubators and technology parks. International Journal of Economics and Financial, 5(1),: 223-228.
  • Geuna, A. (2001). The changing rationale for European University research funding: Are there negative unintended consequences? Journal of Economic Issues 35(3), 607-632.
  • Ghanei Rad, M.A. (2004), Science Anachronism, National Research Institute for Science Policy, Tehran.
  • Link, A.N. & Scott, J.T. (2016) "Government as entrepreneur: Evaluating the commercialization success of SBIR projects", Research Policy, 39, pp. 589-601
  • Moon, T.H. & Sohn, S.Y. (2014)."Structural equation model for  predicting technology commercialization success index (TCSI(Technological Forecasting & Social Change, 70, pp. 885–899.
  • Weckowska, D.M. (2015). Learning in university technology transfer offices: transactions-focused and relations-focused approaches to commercialization of academic research. Technovation, 41 & 42, 62–74.