بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر کارایی بانک های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصادنظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

4 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی کارایی (عملکرد) مجموعه بانک های ایران و تاثیر تحریم بر آن، در بازه زمانی 1395-1379 انجام شده است.برای بررسی این عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم بوت استرپ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوع بازدهی به مقیاس شبکه بانکی ایران در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و الگوریتم بوت استرپ باعث واقعی تر شدن و کاهش متوسط کارایی در بازه زمانی مذکور شده است. با اعمال الگوریتم بوت استرپ در این بازه، مجموعه بانک های ایران در تمامی سال ها در سطح کارایی کامل نبوده است. الگوریتم بوت استرپ باعث کاهش هفت درصدی متوسط کارایی شده است. بهترین عملکرد بانک های ایران مربوط به سال 1383 و بدترین عملکرد مربوط به سال 1391(سال اوج فشار تحریمی) بوده است. بررسی اثر متغیر تحریم بر عملکرد نظام بانکی نشان می دهد که تحریم اثر منفی و معنی دار بر عملکرد بانکی دارد. به طوریکه یک درصد افزایش در سطح تحریم ها باعث می شود کارایی مجموعه بانک های ایران 0.14 درصد کاهش یابد. در تخمین رگرسیون، اعمال الگوریتم بوت استرپ سبب بهبود آمارهt و سطح معنی داری متغیرهای توضیحی می شود.

کلیدواژه‌ها


 • آقایی، مجید.، رضاقلی زاده، مهدیه.، محمدرضایی، مجید (1397). بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 8، شماره 28.
 • بهاری، علیرضا.، حسینی پاک‌نهاد، سعید؛ و حبیبی نیا، قاسم.)1390). به‌کارگیری فرآیند بوت استرپ در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها. سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها؛ تیرماه.
 • شهرکی، جواد.، شهیکی تاش، محمد نبی.، خواجه حسنی، مصطفی.)1395). ارزیابی کارایی نظام بانکی ایران با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی بوت استرپ و الگوریتم اس دبلیو. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی. سال نهم. شماره 28
 • صادقی، سید رسول. ملکی، محمدحسن. متقی پیمان.)1397). ارائهٔ مدل دومرحله‌ای پویا برای ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، سال یازدهم، شماره 35، صفحات 55-82
 • عبادی، سعید، (1390) روشی برای رتبه‌بندی نمرات کارایی با استفاده از بوت استرپ. مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان، سال هشتم، شماره 2، تابستان، ص 44-29
 • علوی، سیدیحیی، (1393). واکاوی ساختار تحریم‌های بانکی آمریکا و الزامات آن در مذاکرات جامع هسته‌ای. فصلنامه علمی و پژوهشی آفاق امنیت، سال هفتم شماره 25
 • علی‌اکبری خویی، رضا.، بخشی، عنایت‌الله.، آذر کیوان، آزیتا.، بیگلریان، اکبر.)1395). روش‌های بازنمونه‌گیری بوت استرپ و جک نایف در تحلیل بقای بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور. مجله تخصصی اپیدمولوژی ایران، دوره 12
 • قضاوی خوراسگانی، حسین و محمدی، محمدحسن.)1394). الگوی مدیریت چالش‌های سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم. مجله تحقیقات مالی، دورة،17 شمارة 2، ص 341 -356.
 • کیماسی، مسعود. غفاری نژاد، امیرحسین. رضایی. رضایی، سولماز.)1395). تأثیر تحریم‌های نظام بانکی کشور بر سودآوری آن‌ها. فصلنامه پژوهش‌های پولی –بانکی، سال نهم، شماره 28
 • نادمی، یونس.، جلیلی کامجو، سید پرویز و خوچیانی، رامین. (1396). مدل‌سازی اقتصادسنجی تأثیر تحریم‌ها بر بازار ارز و مکانیسم انتقال آن به متغیرهای اقتصاد کلان ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادسنجی، سال دوم، شماره دوم.
 • امامی میبدی، علی.، (1379). اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ دوم.
 • کوئلی، تیموسی جی.، پراسادا رائو، دی اس.، ادونل، کریستوفر جی؛ و باتیس، جورج ای (1389). مقدمه‌ای بر تجزیه‌وتحلیل کارایی و بهره‌وری. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.
 • Banker, R. D., & Natarajan, R. (2004). Statistical tests based on DEA efficiency scores. In W. Cooper, L. Seiford, & J. Zhu (Eds.), Handbook on data envelopment analysis (pp.265-298). New York: Kluwer Academic Publishers
 • Bolgorian, M., Mayeli, A.)2018). Banks' characteristics, state ownership and vulnerability to sanctions: Evidences from Iran. Borsa_ Istanbul Review, https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.02.003
 • Charnes, A., Cooper, W. W. and Rhodes, E, Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2, 213-222, 1978.
 • Chaabouni, S.)2017). China's regional tourism efficiency: A two-stage double bootstrap data envelopment analysis. Journal of Destination Marketing & Management
 • Delis, M., Staikouras, P., & Tsoumas, C. (2013). Enforcement Actions and Bank Behavior. (MPRA working paper, No. 4355)7.
 • Elisa Périco, E., Brandão Santana, N., Aparecida do Nascimento Rebelatto, D.)2015). Estimating the efficiency from Brazilian banks: a bootstrapped Data Envelopment Analysis (DEA). http://dx.doi.org/10.1590/0103-6513.185714
 • Hufbauer, G., Schott, J., Elliott, K., Oegg, B. (2007), Economic Sanctions Reconsidered, 3rd edition, Institute for International Economics, Washington DC.
 • Lee, Y. Tenerelli, T. Joo, S. (2017). An Analysis of Korean Bank Performance Using a Double Bootstrapped DEA Analysis, International Journal on Governmental Financial Management - Vol. XVII, No 2
 • Parichatnon, S. Maichum, K. Peng, K. (2018). Measuring technical efficiency of Thai rubber production using the three-stage data envelopment analysis. Agric. Econ. – Czech, 64, 227–240
 • Radojicic, M. Radovanovic, S. Jeremic,V. (2018). Measuring The Efficiency Of Banks: The Bootstrapped I-Distance Gar Dea Approach. Technological and Economic Development of Economy,Volume 24 Issue 4: 1581–1605
 • Simar, L.,Wilson, P., (2007). Estimation and inference in two-stage,semi-parametric models of production processes. Journal of Econometrics 136,pp 31–64
 • Simar, L.,Wilson, P.W., (1998). Sensitive analysis of efficiency scores: how to bootstrap in nonparametric frontier models. Management Science 44 (1), 49–61.
 • Simar, L., Wilson, P.W., (1999). Estimating and bootstrapping Malmquist indices. European Journal of Operational Research 115, 459–471.
 • Simar, L., Wilson, P.W., (2008).Statistical inference in nonparametric frontier models: recent developments and perspectives. In: Fried, H.O., Lovell, C.A.K., Schmidt, S.S. (Eds.), The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth Oxford University press.
 • Sufian, F.,Kamarudin, F.,Nassir, A., (2016). Determinants of efficiency in the malaysian banking sector: Does bank origins matter?. Intellectual Economics 10,pp38-54