طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سمنان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

مستندسازی تجربیات حاصل از دوران دفاع مقدس در ابعاد مختلف می‌تواند برای حل مسائل پیش رو در زمان حال و آینده به‌ویژه در موقعیت‌های مشابه بسیار سودمند و ارزشمند باشد. یکی از این ابعاد، مطالعه موضوعات مدیریتی در اردوگاه‌های اسرای ایرانی در عراق است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عناصر و مؤلفه‌های مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق است. این تحقیق از نوع پژوهش‌های توصیفی- تاریخی است. جامعه آماری این پژوهش را آزادگان کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده‌اند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با ۴۰ نفر از آزادگان و بررسی اسناد و مدارک تا رسیدن به حد اشباع جمع‌آوری و با استفاده از روش داده بنیاد تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های تحقیق در قالب مدل مدیریت استراتژیک اسرای ایرانی طراحی و ارائه‌شده است. عناصر اصلی مدل شامل علل و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اردوگاه، نقش صلیب سرخ و رهبران استراتژیک، شکل‌گیری هسته اولیه و توسعه مدل، استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی، اجرای استراتژی‌ها و پیامدهای ناشی از پیاده‌سازی استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی در اردوگاه و یک حلقه بازخور می‌باشد. پس از طراحی اولیه مدل، مشارکت‌کنندگان در تحقیق آن را بررسی و مورد تائید قراردادند.

کلیدواژه‌ها