مدلسازی چالش ها و موانع رفتاری کارکنان در استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

2 (نویسنده مسئول)، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

3 کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

توانایی یک سازمان در استقرار فرهنگ‌سازمانی مطلوب مزیت بزرگی است که می‌تواند در تسهیل رسیدن به اهداف سازمانی نقش بزرگی را ایفا کند. از سوی دیگر آسیب‌شناسی و پی بردن به چالش‌ها و موانع پیاده­سازی فرهنگ‌سازمانی مطلوب نیز برای یک سازمان اهمیت بالایی دارد. در پژوهش حاضر باهدف مدل‌سازی چالش­ها و موانع رفتاری کارکنان در استقرار فرهنگ‌سازمانی مطلوب با محوریت سازمان­های دولتی با رویکردی آمیخته ابتدا منابع موجود و مصاحبه­های انجام‌شده با 210 خبره در 15 سازمان دولتی(تولیدی-خدماتی-نظامی  امنیتی) با روش تحلیل محتوای کیفی جهت­دار کدگذاری و تحلیل شدند که در نهایت109 زیر مقوله ،26مقوله  و 10تم احصا شدند برای روایی یافته­ها در این مرحله از روش ارائه بازخورد به خبرگان برای روایی و روش پایای کوهن برای پایایی استفاده شد. در مرحله بعد به‌منظور مدل‌سازی چند سطحی تم­ها و تعیین اثرگذاری و اثرپذیری آن­ها با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری پرسشنامه­های ساختاری تفسیری تکمیل‌شده توسط خبرگان جمع­آوری و داده­ها با استفاده از نرم­افزار متلب تحلیل شدند. در نهایت تم­های دین­ابزاری، تصور عقل کلی، ضعف عقلانیت و اصالت سلسله‌مراتب به‌عنوان اثرگذارترین تم­ها در سطح سوم  و تم­های ظاهرگرایی، بخشی­نگری و فردگرایی معیوب در سطح دوم قرار گرفتند. تم­های بی­تفاوتی، فقر اعتماد و طلبکاری به‌عنوان اثرپذیرترین تم­ها در سطح اول مدل قرار گرفتند. در قسمت پایانی پژوهش نیز پیشنهادهایی به‌منظور برطرف ساختن این موانع و چالش­ها ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها