نویسنده = حسین قدیانی
تعداد مقالات: 1
1. نحوه تبدیل دانش و دستاوردهای دانشگاهی به خروجی های فناورانه و ثروت(در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی)

دوره 22، شماره 83، تابستان 1398، صفحه 1-1

پیام حنفی زاده؛ حسین قدیانی؛ وجه الله قربانی زاده