نویسنده = زهرا صالحی ساداتی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل توانمندسازی بسیج در جهت نقش‌آفرینی در جهاد اقتصادی

دوره 20، شماره 74، بهار 1396

محمد حق شناس گرگابی؛ طهمورث حسنقلی پوریاسوری؛ زهرا صالحی ساداتی