تدوین الگوی توانمندسازی بسیج در جهت نقش‌آفرینی در جهاد اقتصادی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش ضمن تبیین ماهیت جهاد اقتصادی و نقشی مهم و تاثیرگذار بسیج در جهاداقتصادی (به‌واسطه ظرفیت-های مردمی بسیج)، تدوین الگوی توانمند‌سازی بسیج در مسیر توسعه جهاد اقتصادی می‌باشد. در پژوهش حاضر، با استفاده از دو ابزار مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه، به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته شد. جامعه آماری مورد نظر تحقیق پیش‌رو، اعضای بسیج می‌باشند که مبتنی بر رویکرد اشباع نظری، 26 مصاحبه با اساتید بسیجی در دو حوزه‌ی مدیریت و اقتصاد، صورت گرفته است. داده‌های خام حاصل از مراحل تحقیق، با استفاده از روش تحلیل تم، کدگذاری و دسته‌بندی مفهومی شدند و در نهایت، الگوی توانمندسازی بسیج در مسیر توسعه جهاد اقتصادی تدوین گردید. این مدل شامل سه راهبرد اصلی (توانمندسازی زمینه‌ای ، توانمندسازی سازمانی ، توانمندسازی انسانی) و 6 راهکار (تحول خط‌مشی دولتی، تحول حقوقی- قانونی، بستر سازی اجتماعی، تحول زیربنایی، تحول ساختاری، نقش حمایتی‌- ترویجی) می‌باشد، که هر یک از این راهکارها خود مشمول مجموعه‌ای از برنامه‌های اجرایی می‌باشند. با به‌کارگیری و پیاده‌سازی مدل فوق، می‌توان گامی بزرگ در جهت توانمندسازی بسیج برداشت که اثرات آن، رشد و توسعه جهاداقتصادی و خودکفایی کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها