شناسایی ویژگی‌های شخصیتی سیاست‌گذاران مبتنی بر مدیریت جهادی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگی‌های شخصیتی سیاست‌گذاران عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی است. سؤال اصلی پژوهش آن است که ویژگی‌های شخصیتی سیاست‌گذاران در راهبرد مدیریت جهادی کدام است؟ و اولویت‌بندی این ویژگی‌های شخصیتی چگونه است؟ مدیریت جهادی مدیریتی است مبتنی بر مبانی، ارزش‌ها و اهداف اسلامی که مؤلفه‌های اصلی آن عبارت است از: روحیه ایثارگری، کار و تلاش مضاعف، مسئولیت‌پذیری، شایسته‌سالاری، وجدان کاری، شجاعت و قاطعیت در امور، خودباوری، از جنس مردم بودن، قناعت و ساده زیستی و حسن خلق که به‌عنوان متغیرهای مستقل پژوهش محسوب می‌شوند. در پژوهش حاضر به دلیل اینکه موضوع مدیریت جهادی و مؤلفه‌های آن، غالباً کیفی است، از ابزار مصاحبه‌های حضوری و روش دلفی استفاده شد و درنهایت برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از روش کمی استفاده شده و درمجموع روش تلفیقی (آمیخته) با غلبه کیفی روش انجام این مقاله است. براساس یافته­های مقاله رتبه‌ی اهمیت مؤلفه‌های مدیریت جهادی یکسان و مساوی نیست. مؤلفه‌ی شایسته سالاری مهم‌ترین مؤلفه در مدیریت جهادی و بعد از آن مؤلفه­ها‌ی مسئولیت‌پذیری،  وجدان کاری و  حسن خلق در رتبه­های بعدی اهمیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها