بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب‌آسیا

نویسندگان

1 شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب­آسیا است، زیرا بهبود و کارآمدی حکمرانی موجبِ کارآمدیِ نظامِ اجتماعی و اقتصادی و دستیابی جامعه به رفاه و درنهایت رضایت اعضای آن خواهد شد. روش تحقیق مطالعه حاضر روش تطبیقی تاریخی است که با رویکرد بولی و با استفاده از نرم‌افزار بولی انجام‌شده است. یافته‌های مقاله بیانگر آن است که کنترل فساد و کیفیت مقررات در کشورهای منطقه دو شرط اصلی و ضروری برای حصول کارآمدی سیاسی هستند. دراین‌بین، کنترل فساد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر کشورهای این منطقه، برای مقایسه و تحلیل دقیق‌تر پنج کشوری که دارای بالاترین شاخص کارآمدی دولت‌ها هستند نیز وارد تحلیل‌شدند که با ورود آنها دو عامل ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بااهمیت کمتری به عنوان عوامل موثر بر کارآمدی سیاسی شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، دولت‌ها به‌منظور افزایش کارآمدی سیاسی می‌بایست به دنبال کاهش فساد باشند که این فساد شامل فساد در میان مقامات دولتی، فساد بین دولت و تجارت داخلی، فساد بین دولت و شرکت‌های خارجی و بی­اعتمادی عمومی به سیاستمداران است.

کلیدواژه‌ها