تبیین الگوی مقاومت در مکتب سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

چکیده

مقاومت به معنای ظلم‌ستیزی ، عدالت‌خواهی و مبارزه با نظام سلطه در گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب امام خمینی(ره) است که از ماهیت رهایی‌بخش آموزه‌های اسلامی و معارف شیعی از یکسو و ظلم‌ستیزی در فرهنگ سیاسی ایران نشأت می‌گیرد. با توجه به اهمیت مقوله مقاومت و پیوند عمیق آن با مکتب سلیمانی این مقاله به تبیین الگوی مقاومت در مکتب سلیمانی پرداخته است. در این بررسی از روش کیفی داده بنیاد استفاده شد. این روش در سه‌گام؛ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. داده‌ها از متن سخنرانی‌های شهید سلیمانی از سال 1385 تا 1397 و نیز متن وصیت‌نامه ایشان در قالب 180 کد و مفهوم و 12 مقوله استخراج گردید. پدیده محوری این مقاله(الگوی مقاومت) در چند لایه شامل زمینه ها، ابعاد،موانع، راهکارها،پیامد و چشم انداز مورد تحلیل قرار گرفت نتایج این بررسی نشان می‌دهد دفاع مقدس نقطه آغاز مقاومت است و الگوی تجربه‌شده موفق جامعه امام زمانی و آخرالزمانی محسوب می‌شود. در مکتب شهید سلیمانی جامعه مقاوم آخرالزمانی نه یک آرمان در افق آینده که یک الگوی عملی واقعی تجربه‌شده است که باید از آن درس گرفت، آن را ارج نهاد و به‌عنوان راه‌حل برون‌رفت از موانع و مشکلات و چراغ راه آینده قرارداد.الگوی مقاومت در مکتب شهید سلیمانی در ابعاد دینی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها