بررسی تاریخی مؤلفه های تولید علم مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) - مطالعه موردی ربع نیشابور در سده های نخستین اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی، تهران، ایران.

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

تعالیم والای اسلامی پیرامون ارزش و اهمیت علم و دانش، محرک اصلی مسلمانان، در کسب علوم مورد نیاز و دست یابی به جایگاه برتر علمی دنیا بوده است. ربع نیشابور به عنوان یکی از مراکز بزرگ علمی مسلمانان، صاحب بخشی از این عظمت علمی است، که در ایران دوره اسلامی شکل گرفته و چراغ راهی برای آیندگان است. هدف این پژوهش، بررسی مؤلفه های تولید علم در ربع نیشابور طی چهار سده نخست اسلامی مبتنی بر باز خوانی فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی(مدظله العالی) است. برای پاسخگویی به چگونگی وضعیت تولید علم در ربع نیشابور، از روش«پژوهش تاریخی- تحلیل مضمون» به شیوه اسنادی و براساس مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. پس از فراهم آوردن و ارایه مقدمات و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، این نتیجه حاصل شد: ربع نیشابور با تکیه بر ظرفیت های درونی، محل اجتماع و فعالیت تعداد زیادی از عالمان و دانشمدان بزرگ، در تولید علم شده است. بیانات حکیمانه رهبری در بازخوانی میراث درخشان علمی مسلمانان بویژه ایرانیان، ایجاد خودباوری علمی، توجه به درون زا بودن علم، استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای ذاتی و درونی جامعه و الگوسازی از مفاخر و مشاهیر علمی، برای رسیدن کشور به جایگاه برتر علمی جهان است.

کلیدواژه‌ها