نحوه تبدیل دانش و دستاوردهای دانشگاهی به خروجی های فناورانه و ثروت(در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی)

نوع مقاله: مطالعات راهبردی بسیج

نویسندگان

1 ایران - تهران - دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده مدیریت و حسابداری -گروه مدیریت صنعتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد دانش بینان و تولید ثروت از راه دانش و متنی بر دانش و محصولات دانشی تاکید شده است. دانشگاه بعنوان مرکز اصلی تولید علم و دانش، محلی برای انباشت یافته های علمی و نوآوری های دانشی است. میزان تولید دانش و نوآوری های علمی رابطه مستقیمی با توسعه یافتگی جوامع دارد. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که بتوانند محصولات دانشی و یافته های علمی خود را دریک فرآیند منطقی به ثروت تبدیل کنند و منابع مورد نیاز خود را تامین نمایند می‌توانند در رشد و توسعه جامعه سهم داشته باشند. در پژوهش حاضر پس از بررسی کارکردهای اصلی نهادهای میانجی در رابطه‌ی صنعت و دانشگاه، مشخص شد این کارکردها توسط سه نهاد میانجی یعنی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به طور فراگیر و کامل انجام نمی‌شود. به طور مشخص کارکرد واسطه گری و تسهیل ارتباطات طرفین عرضه و تقاضا و همچنین تأمین منابع مالی لازم در صنعت، تا حدودی دچار اختلال است. برای رفع این کاستی و اختلال پیشنهاد شده است، نقش بازار در تحلیل روابط صنعت و دانشگاه به عنوان یک نهاد میانجی مورد توجه قرار گیرد. برای جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش حاضر از مطالعات کتابخانه و تکنیک گروه توافق استفاده شده است. نمونه گیری به صورت غیراحتمالی هدفمند با تکنیک گلوله برفی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات