ظهور ترامپ و تأثیر آن بر کاهش قدرت نرم آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اردکان

چکیده

توانایی به‌کارگیری منابع قدرت نرم از سوی کشورها به شدت به نوع رفتار و حکمرانی حاکمان وابسته است. برخورداری از ویژگی‌های دموکراتیک، مشورت پذیری، و کارگروهی از عناصر اصلی یک حکمرانی خوب در حوزه قدرت نرم است. ترامپ با تأکید بر شعار"اول آمریکا"و دارای رویکردهای نژاد پرستی، ضد سازمان‌های بین المللی، ضد اسلام و شدیدا معتقد به دیدگاه‌های اقتصادی مرکانتیلیستی بوده که در تضاد با ارزش‌های قدرت نرم است. این مقاله در صدد ارزیابی وضعیت قدرت نرم امریکا در دوران ترامپ بوده و به این سئوال پاسخ می‌دهد که سیاست‌ها و عملکرد‌ ترامپ در حوزه قدرت نرم چگونه بوده و کدام عوامل باعث کاهش قدرت نرم این کشور در بین متحدین و جامعه بین‌المللی شده است؟ روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و رویکرد آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد و برای گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای بهره‌گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ترامپ و تیم سیاستگذار وی اصولا به قدرت سخت و سرمایه‌گذاری در آن حوزه بیشتر علاقه و اعتقاد دارند و در حال قربانی کردن ارزش‌های نرم لیبرالیسم به پای منابع قدرت سخت هستند. اقدامات ترامپ در خروج از معاهدات بین‌المللی، نادیده‌گرفتن دیپلماسی و رویکرد سخت به مسایل نرم از مهمترین عوامل کاهش قدرت نرم آمریکا می‌‌‌‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها