الگوی ارتباطات بین‌المللی مردم ایران از منظر مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) تهران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران برای نیل به اهداف بلندش، در همه عرصه‌ها به مردم متکی بوده است؛ اما این مهم در عرصه بین‌الملل آن‌طور که باید محقق نشده است. این پژوهش هدف خود را پاسخ‌گویی به سؤال «الگوی ارتباطات بین‌المللی مردم ایران در تعامل با کنشگران بین‌المللی از منظر مقام معظم رهبری چیست؟» و احصای ابعاد و زوایای این الگو (تعریف پدیده، علل شکل‌گیری، زمینه، شرایط مداخله‌گر بیرونی، پیامدها و راهبردهای کنشی) می‌داند. بدین منظور بر اساس جستجوی کلیدواژه‌ای و مراجعه به برخی سخنرانی‌ها و پیام‌های خاص ایشان، داده‌های پژوهش به دست آمد. سپس با استفاده از روش داده‌بنیاد متنی تحلیل، و مدل پارادایمی آن استخراج شد. بر اساس نظر رهبر معظم ‌انقلاب، تمامی ‌مردم ایران وظیفه دارند سطحی از نقش‌آفرینی جهانی را ایفا کنند. راهکارهای اجرایی ایشان برای نقش‌آفرینی جهانی مردم را می‌توان به دو دسته ارتباطات درون‌فردی و ارتباطات بین‌المللی تقسیم کرد. بدین منظور قالب‌ها و اصول متعددی از سوی رهبری مطرح شده که با توجه به منظومه فکری یکپارچه ایشان می‌توان آن‌ها را ذیل راهبرد (strategy) اصلی تمدن‌سازی و دو راهکنش (tactics) الگوسازی ایران (روش غیرمستقیم) و صدور انقلاب (روش مستقیم) قرار داد.

کلیدواژه‌ها