اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2741
تعداد پذیرش 245

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
درصد پذیرش 9 %