اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمد تقی کرمی قهی- دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

اصغر قائدان - دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

خدابخش احمدی نوده - استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

الله مراد سیف - استاد تمام دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مریم فاتحی زاده- استاد تمام دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان

منصور سودانی - استاد تمام دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

کیومرث یزدان پناه - دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

 

مدیر مسئول

دکتر حسین قدیانی

مدیریت فناوری اطلاعات مسئول پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

h.ghadiani2000gmail.com

سردبیر

دکتر خدابخش احمدی نوده

روانشناسی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

kh_ahmadyyahoo.com

مدیر نشریه

دکتر محمد بصیری صدر

ژئوپلتیک پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

basirimohamad56gmail.com
0000-0002-9062-8832

مدیر اجرایی

قربانعلی جعفری

جغرافیای سیاسی مدیر اجرایی فصلنامه

jafarialmanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

کیومرث یزدان پناه

ژئوپلیتیک گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

kyazdanpanahut.ac.ir
09121435543