راهنمای نویسندگان

 نویسندگان محترم ضمن تشکر از انتخاب این فصلنامه جهت ارسال مقالات، فرایند بررسی مقالات در فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات بسیج ظرف مدت کمتر از 5 ماه خواهد بود 

جهت تسریع در زمان رسیدگی و پذیرش مقالات، نویسندگان محترم نیز می توانند گواهی مشابهت یابی کمتر از 10 درصد مقالات خود را از سامانه همانندجو ایرانداک به آدرس https://tik.irandoc.ac.ir دریافت و به همراه سایر فایل های الزامی مقالات بارگذاری نمایند.  

ضمنا تنها مقالاتی مورد بررسی اولیه قرار می گیرد که براساس این الگوی فصلنامه   تنظیم شده باشند.(بر روی کلمه الگوی فصلنامه کلیک کنید) و بهمراه داشتن فرم های الزامی مقالات ضروری می باشد 

این نشریه صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی مجاز می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

*  توجه   ***    توجه *

نویسندگان گرامی توجه داشته باشید که به هیچ وجه، عنوان قسمتها و بخشهای مختلف مقاله را از فرمت پاک نکنید در غیر این صورت مقاله مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت و عودت داده می شود. فرمت هر بخش با عناوین و کلمات همان بخش مشخص شده است و توضیح هر بخش به رنگ آبی داخل پرانتز آمده است که بعد از تدوین مقالات، توضیحات به رنگ آبی پاک شوند.

 جزییات مربوط به نمودارها، جداول و فرمت نوشتاری در پایان همین الگو آمده است.

 

عنوان مقاله(عنوان بایستی با سئوال اصلی مقاله و محتوای آن تناسب داشته باشد، رسا و بدور از ایهام وابهام باشد و حتی الامکان کوتاه باشد و هماهنگ با موضوعات و محورهای اعلامی فصلنامه باشد)

 

چکیده  (1- مختصر، روان و گویا (حداکثر 200 کلمه)، 2- موضوعات اساسی چکیده (سئوال، روش، یافته ها و مهمترین پیشنهادها) 3- انتخاب درست کلمات کلیدی)

هدف اصلی(یا سوال اصلی):  

روش پژوهش:

یافته‌ها:

کلیدواژگان(حداقل پنج واژه و حداکثر هفت به تناسب موضوع و محتوای مقاله):

 

1 -مقدمه و بیان مساله

مقدمه موضوع(شروع بحث و بیان موضوع با توجه به حوزه و رشته کلی مورد بحث و مباحث روز)

 

ضرورت موضوع(بیان نیازها و ضرورت موضوع مقاله با توجه به مطالعات پیشین و شواهد موجود و یا نقدهای موجود)

 

اهمیت موضوع(بیان اهمیت و فواید و کارکردهای بررسی موضوع مقاله از لحاظ نظری و عملی)

 

مساله اصلی(1- بیان روشن و کامل مساله و سوال یا سئوالات اصلی مقاله2- بیان اهداف(سوالات) مقاله و تنظیم مقاله در راستای حصول آنها)

 

نحوه سازماندهی مقاله(بیان نحوه سازماندهی مقاله در راستای پاسخ به سئوالات(یا تحقق اهداف مقاله)

 

2- ادبیات موضوع و پیشینه(حداکثر پنج صفحه)

2-1- ادبیات نظری (چارچوب نظری، مبانی نظری، نظریه ها و ....)(حداکثر سه صفحه و نیم)

(جامعیت و کاربردی بودن مطالب و نظرات ارائه شده؛ ارتباط منطقی ادبیات نظری با سوالات و اهداف مقاله؛

ارائه الگوی مفهومی و یا چارچوب نظری مشخص و کارا برای مقاله)

 

2-2- پیشینه پژوهش(حداکثر یک صفحه و نیم)( کفایت مطالعات و مقالات پیشین مرتبط با موضوع؛ دسته بندی وایجاد ارتباط منطقی بین نظریات و مطالعات پیشین؛ مرور پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده در مورد موضوع و مسأله تحقیق به نحوی که حداقل هشت تا ده مقاله علمی پژوهشی و چند کتاب معتبر پنج سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین یافته­ها و روش هر یک در قالب جدولی به شکل زیر ارائه شوند)

 

 

نویسندگان(سال پژوهش)- روش استفاده شده

اهداف و یا سئوالات اصلی(عنوان پژوهشها ذکر نشود بلکه سئوال یا هدف اصلی بیان شود)

مهمترین یافته ها(ذکر مهمترین یافته ها و نتایج، کلی گویی نشود، تاکید بر یافته هایی باشد که مرتبط با این مقاله است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجه نوآوری مقاله حاضر نسبت به مطالعات پیشین:

 

3- روش تحقیق(حداکثر در دو صفحه) (1- رعایت اصول روش تحقیق و چارچوب مقالات علمی-پژوهشی: 2- استفاده صحیح، متناسب و کارآمد از روش شناسی ادعا شده در مقاله: 3- نوآوری در روش و یا ابتکار در کاربرد روشهای موجود: 4- ارائه توضیحات کافی در مورد روش تحقیق: 4- بیان جزییات ضروری روش شناسی مقاله)

نوع تحقیق(تحقیق بنیادی، توسعه ای یا کاربردی است)

 

استراتژی کلی تحقیق(کمی یا کیفی و در هر کدام از چه شیوه ای و ...)

 

تعریف مفاهیم یا متغیرها(نظری و عملیاتی) (مشخص کردن و ارائه تعریف روشن و صحیح از متغیرها و مفاهیم کلیدی مقاله)

 

روشهای گردآوی داده ها(پیمایشی یا کتابخانه ای یا ...)

 

روشهای تحلیل داده ها[1]

 

جامعه و نمونه (تعریف جامعه و نمونه مطالعه، 2- روش نمونه گیری، 3- حجم نمونه و روش محاسبه4- روش)

 

روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات (روشها و آزمون‌های مورد استفاده و نتایج هر کدام)

 

مراحل انجام و به کارگیری روش( شرح مختصر و مفید روش گفته شده).

توضیحات لازم در خصوص روشهای جدید به نحوی که اولا معرف روش بوده و ثانیا بیانگر و روشن کننده رویکرد استفاده شده باشد.

 

4- یافته‌های تحقیق (حداکثر در شش صفحه مقاله) (1-یافته ها برآمده از بکارگیری روش شناسی و  ادبیات نظری و مطالعات پیشین: 2- استفاده به جا و به اندازه از جداول، اشکال و الگوها به اقتضای مقاله: 3- دسته بندی و ارائه منطقی یافته ها به تناسب اهداف و سوالات مقاله: 4- پوشش دهی یافته ها نسبت به سوالات و اهداف مقاله)

 

5- بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- بحث(مقایسه یافته های مقاله با نتایج مطالعات پیشین و بیان دلایل شباهت و تفاوت آنها با هم)

 

5-2- نتیجه گیری ((1- ارائه نتیجه گیری مشخص، مختصر و قابل استفاده 2- ارتباط درست و منطقی نتایج با یافته ها و اهداف مقاله) 

 

5-3- پیشنهادها(پیشنهادها مبتنی بر یافته های مقاله 2-  در راستای توسعه نظری و یا کاربردی نتایج مقاله باشد.3- کاربردی و راهبردی بودن پیشنهادات: اولویت با ارائه پیشنهادات راهبردی می باشد)

 

6- منابع(استفاده از منابع معتبر و مقالات علمی و پژوهشی جدید مربوط به حداکثر 5 سال اخیر (حداقل 60 درصد منابع)؛ رعایت اصول ماخذ نویسی: استفاده کافی از منابع با توجه به موضوع مقاله؛ تطبیق منابع با ارجاعات داده شده در متن؛ منابع به ترتیب حروف الفبایی شماره گذاری شده و برای درج ابتدا منابع فارسی (در سه دسته به ترتیب مقاله ها، کتابها و منابع اینترنتی)و سپس منابع لاتین(در سه دسته گفته شده قبلی) آورده شوند.)

ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز به گونه‌ای که ابتدا نام‌خانوادگی مؤلف یا ‌مؤلفان و سپس سال انتشار و در نهایت شماره صفحه به این صورت آورده شود: (احمدی، 1395، ص 20)  و برای ارجاعات به منابع لاتین: (Ahmadi, 2016, p 20)

برای منابع با بیش از دو نویسنده، نام‌خانوادگی نویسنده اول و به جای نام سایر نویسندگان، «همکاران» ذکر گردد؛ مانند: (احمدی و همکاران، 1395، ص 20) و برای ارجاعات لاتین  (Ahmadi et al., 2016, p 20)

6-1- منابع فارسی

مقاله­ ها

کتاب­ها

منابع اینترنتی

6-2- منابع لاتین

Articles

 

Books

 

Websites

الگوی نوشتن منابع فارسی در آخر متن

مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه، دوره (شماره)، صفحه پایان مقاله-صفحه شروع مقاله.

کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول؛ نام‌خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم، (سال انتشار). عنوان کتاب، محل چاپ: ناشر.

منابع اینترنتی:

ب) الگوی نوشتن منابع لاتین در انتهای متن (طبق فرمت APA)

Articles

- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical, volume number (issue number), page.

Books

- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of book or larger document (chapter or section number). Edition. Publication.

 Websites

سایر نکات ضروری:

واژه­های خارجی در متن فارسی مقاله

 • برای واژه­ها و نام­های خارجی، در حد امکان از معادلهای فارسی مصطلح و مصوب استفاده شود.
 • فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان آنها، معادل لاتین آنها به صورت پاورقی در پایین همان صفحه، قید شود.

زیرنویسها

 • اسامی افراد یا واژه­ها و اصطلاحات انگلیسی و یا لاتین که برای اولین بار در مقاله از آنها یاد میشود، به صورت زیرنویس  ارائه شوند.
 • در پانویس ، بعد از شماره، یک خط تیره ،سپس  یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ  کنید.

شکلها و نمودارها

 • تمامی اشکال و نمودارها، دارای وضوح و شفافیت باشند و به صورت سیاه و سفید و باکیفیت مناسب
 • منبع  آنها حتی اگر از خود نویسندگان باشند، ذکر شود.
 • نمودارها و شکلها باید دارای شماره و عنوان باشند که به صهورت وسطچین در زیر آن با قلم پررنگ و اندازه 10، و به ترتیب شماره­گذاری
 • متن داخل آنها نیز به قلم متن و اندازه 10 نوشته شود.

جدولها

 • هر جدول باید شماره و عنوان داشته باشد که در بالای جدول با قلم پررنگ و اندازه 10 به صورت وسطچین تایپ شود.
 • جدولها در داخل متن و بعد از جایی که به آنها اشاره شده، درج شوند.
 • همه اعداد و کلمات در جدولها باید به صورت فارسی و وسطچین، تایپ  شوند.
 • هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن قبل و بعد آن قرار گیرد و متن آن نیز به قلم متن و اندازه 10 آورده شود.
 • جدول باید در موقعیت وسطچین نسبت به حاشیه های راست و چپ قرار گیرد.

نکات الزامی در تنظیم جداول، منحنیها، اشکال و تصاویر

 • اطلاعات جداول، نباید به صورت منحنی یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان جدولها در بالا و مأخذ آنها در پایین ذکر گردد.
 • جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد و چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، میتوان واحد را در عنوان جدول در پرانتز یا شکل خاص دیگری، ذکر نمود.
 • توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیرنویس  ارائه گردد. نتایج بررسیهای آماری، باید به یکی از روشهای علمی، در جدول منعکس  گردد و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.
 • واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشند.
 • جداول، شکلها، نمودارها، به شکل معمول )غیر دوستونی( تای  گردند.
 • در داخل جدولها باید از اعداد فارسی و عنوانهای فارسی استفاده شود و از به کار بردن نقطه به جای ممیز خودداری گردد.

چکیده به زبان انگلیسی (Abstract)

 • چکیده مقاله به زبان انگلیسی، برگردان دقیق عنوان، متن و واژههای کلیدی چکیده فارسی باشد.
 • نویسندگان موظف هستند چکیده انگلیسی را کاملا مطابق با چکیده فارسی ارائه دهند.

برخی نکات ویرایشی

ü    قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سئوال، علامت تعجب و...  نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.

ü    هنگام استفاده از پرانتز، قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز، از فاصله استفاده شود. کلمه داخل پرانتز بدون فاصله از هر دو طرف پرانتز به پرانتز می­چسبد.

ü    میان حروف کلمات دو بخشی یک کلمه، از نیم­فاصله استفاده شود.

ü    به جای استفاده از علامت (%) در متن، از کلمه درصد استفاده کنید؛ مانند: 5 درصد. 

جدول 1- خلاصه اندازه و نوع قلمهای مورد نیاز برای تدوین مقاله های فارسی

نوع قلم

اندازه

قلم

عنوان

پررنگ

16

BTitr

عنوان مقاله

پررنگ

12

BNazanin

نام و نام خانوادگی

نازک

10

Times New Roman

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

پررنگ

11

BTitr

عنوان بخشها

پررنگ

10

BTitr

عنوان زیربخشها

نازک

12

BNazanin

متن چکیده

نازک

12

BNazanin

واژگان کلیدی

نازک

12

BNazanin

متن اصلی

نازک

10

BNazanin

زیرنویس  فارسی

نازک

8

Times New Roman

زیرنوی  لاتین

پررنگ

10

BNazanin

عنوان جدولها و نمودارها

پررنگ

10

BNazanin

عنوان ستونهای جدولها

نازک

 

BNazanin

ارجاعات درون متنی  فارسی

نازک

12

BNazanin

منابع فارسی  پایان مقاله

نازک

10

Times New Roman

منابع لاتین  پایان مقاله

 

در پایان لازم به یادآوری است که رعایت مفاد این دستورالعمل شرط لازم برای بررسی مقاله و ورود آن در فرایند ارزیابی است و در غیر این صورت مقاله در دستور کار بررسی قرار نخواهد گرفت

 


[1] روش تحلیل با روش گردآوری متفاوت است. لطفا روش کتابخانه ای و اسنادی را به عنوان روش تحلیل بیان نکنید.فرم های ارسال مقالات