دوره و شماره: دوره 26، شماره 98 - شماره پیاپی 754، اردیبهشت 1402، صفحه 5-192 
مفهوم‌سازی بسیج منابع و امکانات در حوزه دفاع ملی

صفحه 33-74

بابک نبی زاده؛ حسین ظریف منش؛ علیرضا سعادتمندی