دوره و شماره: دوره 24، شماره 92 - شماره پیاپی 747، آبان 1400، صفحه 1-185 
چارچوب انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی

صفحه 1-31

محسن خلیل آزاد؛ سید مهدی سرخان؛ هادی رنجبر؛ محسن مفتاح