دوره و شماره: دوره 24، شماره 91 - شماره پیاپی 746، مرداد 1400 
واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی

صفحه 139-174

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ حسین خنیفر؛ امیرحسین عبداله زاده