دوره و شماره: دوره 24، شماره 90 - شماره پیاپی 745، اردیبهشت 1400، صفحه 1-222 
طراحی الگوی معلم خوب با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

صفحه 179-222

محمد گل صنم لو؛ ابراهیم نعیمی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سید صدرالدین شریعتی