دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، بهمن 1399، صفحه 1-200 (744) 
طراحی مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی برای جلب مشارکت های مردمی در مناسبت های انقلابی

صفحه 31-58

احمد عبدی سنقرآبادی؛ سیدرضا سید جوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید حمید خداداد حسینی


شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس

صفحه 83-126

سیدمحمدعلی مسیبی؛ هادی خانمحمدی؛ مهدی حسنوند