دوره و شماره: دوره 23، شماره 87، مرداد 1399 (742) 
ابعاد سواد انقلاب اسلامی برای مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

صفحه 5-30

محمدرضا فاضلی؛ محسن عامری؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده