دوره و شماره: دوره 23، شماره 86، اردیبهشت 1399 (741) 
شناسایی و اولویت بندی مولفه های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

صفحه 113-148

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی