دوره و شماره: دوره 22، شماره 82، اردیبهشت 1398 (737) 
شناسایی و اولویت بندی مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی

صفحه 101-128

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ نصرت الله شادنوش