دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، بهمن 1395 (589) 
عناصر کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی

صفحه 87-114

علیرضا موتمنی؛ علی رضاییان؛ اکبر علم تبریز؛ ابوالفضل نظری