دوره و شماره: دوره 19، شماره 72، آبان 1395 (588) 
ویژگی های مربی صالح در پرورش و مدیریت استعداد ها ؛ پژوهشی قرآنی

صفحه 5-30

محمد امین پهلوان شریف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد علی لسانی فشارکی


الگوسازی عوامل تأمین کننده امنیت پایدار مرزی؛ مطالعه موردی: مرزهای شرقی ایران

صفحه 125-149

حسن پولادی؛ محمد مهدی کشاورزیان؛ هادی خان محمدی؛ حسین اصلی پور