دوره و شماره: دوره 19، شماره 71، مرداد 1395 (587) 
بررسی رابطه دین‌داری با دو نوع فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک

صفحه 141-165

محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ سوسن نوربخش؛ مینا خاکی