دوره و شماره: دوره 18، شماره 67 - شماره پیاپی 2، مرداد 1394 (530)