شناسایی و اولویت بندی الزامات رقابتی راهبرد تولید برای صادرات در صنعت داروهای گیاهی (در راستای تحقق سیاست دهم اقتصاد مقاومتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)

2 هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

وجود مشکلاتی همچون بی‌توجهی به مزیت‌های اقلیمی ایران در صنعت داروهای گیاهی، ظرفیت‌ بالای بازاریابی و صادرات این محصولات باعث شده که پژوهش حاضر با دو هدف کشف الزامات رقابتی تولید برای صادرات در صنعت داروهای گیاهی و اولویت بندی آنها انجام شود. بنابراین مسئله این پژوهش از نوع اکتشافی-تبیینی است؛ برای دستیابی به اهداف روش‌شناسی پژوهش، رویکرد آمیخته و استراتژی آمیخته همگراست؛ به‌این‌ترتیب که داده‌های کیفی به‌منظور شناخت مقتضیات بومی و داده‌های کمی برای آزمون چارچوب مفهومی جهان‌شمول گردآوری می‌شوند. در رویکرد کیفی با انتخاب ۷ نفر از میان متخصصان صنعت داروهای گیاهی و در چارچوب استراتژی پژوهش عمومی کیفی و همچنین تحلیل مضمون، اولویت های رقابتی بر اساس فراوانی رتبه بندی شدند. در رویکرد کمی به دلیل ضرورت شناخت اهمیت الزامات از سوی خبرگان و همچنین میزان عملکرد صنعت داروهای گیاهی، از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده شد؛ بدین صورت که سؤالات مصاحبه بر اساس چارچوب مفهومی ادبیات موضوع احصاء و تعداد ۵۰ پرسشنامه در میان تولید کنندگان و مجریان این صنعت توزیع شد که ۱۹ پرسشنامه حاوی اطلاعات کامل برگشت داده شد و بر اساس مدل اهمیت عملکرد و در چارچوب استراتژی‌های چهارگانه این مدل الزامات رقابتی اولویت‌بندی شدند. نتایج حاصل از تفسیر داده‌های آمیخته همگرا نشان می‌دهد تولید قابل‌اطمینان و مجهز به استاندار‌ها و مجوز‌های بین المللی و قابلیت تطابق با ویژگی های مدنظر مشتری در صدر اولویت هایی است که پیشنهاد می‌شود متخصصان این صنعت برای ورود به بازارهای جهانی روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

کلیدواژه‌ها


 • احمدیان، علی‌اشرف؛ پارسامنش، مهرداد، (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر حضور موفق شرکت‌های صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی، بررسی‌های بازرگانی، شماره 77، ص 1-15
 • آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا، (1395). تحقیق در عملیات نرم (رویکرد ساختاردهی به مسئله)، تهران، سازمان مدیریت صنعتی
 • امیری عقدایی، فتح­الله؛ زارع، حسین، (1393). بررسی عوامل مؤثر بر بهبود و توسعه بازار گیاهان دارویی در ایران (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، تحقیقات بازاریابی، سال چهارم، شماره اول، ص 195-214
 • باقری، ابوالفضل؛ بامداد صوفی، جهانیار؛ انتظاری، راحله، (1393). شناسایی و اولویت­ گذاری عوامل مؤثر بر انتخاب روش­ های ورود به بازارهای بین­ المللی (مطالعه موردی خودروسازان بزرگ کشور)، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره 2، ص 111- 134
 • برهان­زاده، علی؛ هو، دینخوان، ( 1394). تدوین استراتژی و اولویت ­بندی استراتژی­ های صادرات پسته ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 2، ص 1-26
 • سمیعی­نسب، مصطفی؛ سلیمانی، یاسر؛ عبدی، سعید. (1393)، مدل مفهومی مطلوب امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در منظومه اقتصاد مقاومتی. مجله آفاق امنیت، شماره 9، ص 2-9
 • شرج‌شریفی، آزیتا؛ بازایی، قاسمعلی؛ حیدری، سید عباس، (1395). بخش‌بندی مشتریان داروهای گیاهی و شناسایی ویژگی‌های هر بخش در ایران مبتنی بر الگوی خوشه‌بندی، سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، شماره 10، ص 1-25
 • عابدجعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ شیخ­زاده، محمد، (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده ­های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره دوم (10)، ص 151-198
 • قلی‌پور، ‌حسین؛ رازینی، ‌روح‌الله، (1395). تحلیل مؤلفه‌های خط‌مشی تحول علوم انسانی با استفاده از رویکرد تحلیل اهمیت عملکرد، مطالعات راهبردی بسیج، شماره 70، ص 41- 71
 • کشفی‌بناب، علیرضا (1389). مزیت نسبی اقتصادی کشت و تجارت گیاهان دارویی در ایران و ارزش آن در بازارهای جهانی. بررسی‌های بازرگانی، شماره 44، ص 67-78
 • ملک‌اخلاق، اسماعیل؛ طالقانی، محمد، (1396). تحلیل رقابت‌پذیری در گستره‌ی جهانی (با تأکید بر سیر تکاملی مدل الماس). بررسی‌های بازرگانی، شماره 45، ص 16- 29
 • میر معزی، حسین، (1393). اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری حفظه الله و مبانی دینی آن، مبلغان، شماره 179، ص 102-115
 • نورحسینی، ‌سید‌علی؛ فلاحی، ‌اسماعیل؛ سمیع‌زاده، ‌معصومه؛ بهشتی‌پور، ‌نوشین، (1396). بررسی برتری نسبی مصرف گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و داروهای شیمیایی براساس معیارهای اقتصادی و درمانی؛ مطالعه موردی: شهرستان رشت، تحقیقات اقتصادی کشاورزی، شماره 33، ص 71-99
 • Amoako-Gyampah, K., & Acquaah, M. (2008). Manufacturing strategy, competitive strategy and firm performance: An empirical study in a developing economy environment. International journal of production economics, 111(2), 575-592.
 • Avella, L., & Vázquez-Bustelo, D. (2010). The multidimensional nature of production competence and additional evidence of its impact on business performance. International Journal of Operations & Production Management, 30(6), 548-583.
 • Boyatzis, R. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Virginia: SAGE.
 • Boyer, K., & Lewis, M. (2002). Competitive priorities: investigating the need for tradeoffs in operations strategy. Production and operations management, 11(1), 9-20.
 • Braun, V. &. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology,, 3(2), 77-101.
 • Cai, S., & Yang, Z. (2014). On the relationship between business environment and competitive priorities: The role of performance frontiers. International Journal of Production Economics, 151, 131-145.
 • Chi, T. (2010). Corporate competitive strategies in a transitional manufacturing industry: an empirical study. Management Decision, 48(6), 976-995.
 • Flynn, B. B., & Flynn, E. J. (2004). An exploratory study of the nature of cumulative capabilities. Journal of operations management, 22(5), 439-457.
 • Frohlich, M. T., & Dixon, J. R. (2001). A taxonomy of manufacturing strategies revisited. Journal of Operations Management, 19(5), 541-558.
 • Größler, A., & Grübner, A. (2006). An empirical model of the relationships between manufacturing capabilities. International Journal of Operations & Production Management, 26(5), 458-485.
 • Hallgren, M., Olhager, J., & Schroeder, R. G. (2011). A hybrid model of competitive capabilities. International Journal of Operations & Production Management, 31(5), 511-526.
 • Hussain, M., Ajmal, M. M., Khan, M., & Saber, H. (2015). Competitive priorities and knowledge management: an empirical investigation of manufacturing companies in UAE. Journal of Manufacturing Technology Management, 26(6), 791-806.
 • Kim, B., & Park, C. (2013). Firms’ integrating efforts to mitigate the tradeoff between controllability and flexibility. International Journal of Production Research, 51(4), 1258-1278.
 • krol, F., & Bostrom, P. (2018). Evaluation of important operations capabilities for competitive manufacturing in a high-cost environment. Jonkoping University.
 • Porter, M. (1996). What is Strategy. Harvard Business Review.
 • Razavi, s., Mostafa, G., Rohollah, A., & Kashani, M. (2011). Relationship between Technological readiness and Innovation: A Secondary Analysis of Countries Global Competitiveness. European Journal of Scientific Research, 59(3), 318-238
 • Yadav, M., & Misra, S. (2012). Sustainable development: a role for market information systems for nontimber forest products. Sustainable Development, 20(2), 128-140.
 • Saarijärvi, H., Kuusela, H., & Spence, M. T. (2012). Using the pairwise comparison method to assess competitive priorities within a supply chain. Industrial Marketing Management, 41(4), 631-638.
 • Sayem, A., Feldmann, A., & Ortega-Mier, M. (2018). Coordination in International Manufacturing: The Role of Competitive Priorities and the Focus of Globally Dispersed Facilities. Sustainability, 10(5), 1314.
 • Sener, s. (2013). The Competitiveness of Turkish Economy within the Scope of WEF Global Competitiveness Index. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75, 453-464.
 • Thun, J. (2008). Empirical analysis of manufacturing strategy implementation. International Journal of Production Economics, 113(1), 370-382.
 • Thürer, M., Godinho, M., Stevenson, M., & Fredendall, L. (2013). Competitive priorities of small manufacturers in Brazil. Industrial Management & Data Systems, 113(6), 856-874.
 • Vickery, S. K., Koufteros, X., & Droge, C. (2013). Does product platform strategy mediate the effects of supply chain integration on performance? A dynamic capabilities perspective. IEEE Transactions on Engineering Management, 60(4), 750-762.
 • Voss, C. (2005). Paradigms of manufacturing strategy re-visited. International Journal of Operations & production management, 25(12), 1223-1227.
 • World Trade Organization Reports. (2016). https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep16_e.pdf