نقش شبکه های اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

در شرایطی که نرخ بیکاری در کشور رو به افزایش است، همانند برخی از کشورهای دیگر، کسب‌‌وکارهای خانگی به عنوان فرصت اشتغال‌زایی کم‌هزینه مورد توجه مردم، مسئولین و برخی سازمان‌های حمایتی و خدماتی قرارگرفته‌اند. شرایط اقتصادی، تغییرات اجتماعی، فرهنگی و فناوری موجب شده تعداد افرادی که به این نوع کسب‌وکار می‌پردازند بیشتر شود. کسب‌وکارهای خانگی مبتنی بر انواع سرمایه‌های در دسترس افراد هستند و آن‌هایی که دسترسی بیشتری به این سرمایه‌ها دارند احتمال موفقیت، دستیابی به معیشت و اشتغال پایدارشان بالاتر است. شبکه‌های اجتماعی می‌توانند تسهیل‌کننده دسترسی به سرمایه‌های مورد نیاز این کسب‌وکارها باشند. روش تحقیق مقاله ترکیبی از روش تحلیل مضمون که اطلاعات آن با مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمده، روش تطبیقی و پیمایش با پرسشنامه می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد در کشورهایی که کسب‌وکار خانگی رونق دارد، ایجاد انجمن‌ها، شبکه‌های کسب‌وکار و عضویت شبکه‌ای صاحبان این کسب‌وکارها توانسته تا حد زیادی کمبود سرمایه‌ها و امکانات مورد نیاز را رفع کند. عضویت شبکه‌ای و حمایت‌های دریافتی از روابط رسمی مانند حمایت مالی و سفارش مشترک(40/0%) و حمایت روابط غیررسمی نظیر کمک مشورتی و تامین نیروی انسانی(25/0%) از موفقیت کسب‌وکارهای خانگی را تبیین می‌کند. به طورکلی حک‌شدگی کسب‌وکارهای خانگی در شبکه‌ها(43/0%) موفقیت آن‌ها را تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها


 • الوانی، سیدمهدی، میرعلی، نقوی(1381). سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه­ها، فصلنامه مطالعات مدیریت، 33: 3-26
 • باستانی، سوسن، کمالی، افسانه، صالحی، مریم )1387(. سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی، مجله دانشکده ادبیات و علوم­انسانی، 16(61):41-81
 • برت، رونال (1393). کارآفرین شبکه، در جامعه­شناسی کارآفرینی، ویرایش ریچارد سوئدبرگ، ترجمه: شهلا باقری، انتشارات بهمن برنا
 • پولانی، کارل (1391). دگرگونی بزرگ خاستگاه­های سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمه: محمد مالجو، انتشارات سپیدار.
 • زالی، محمدرضا، شات، توماس، ناییج، نجفیان (1391). تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب­وکار: اثر تعدیل کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه(مورد مطالعه ایران، کرواسی و دانمارک)، پژوهش­های مدیریت در ایران، 16(2):91-111
 • سعیدی، علی اصغر (1388)، تمایز جامعه شناسی اقتصادی و علم اقتصاد، جامعه و اقتصاد، 6(19و20):191-208
 • Antonelli, D, Taurino, T (2011). Identifying and exploiting the collaboration factors inside SMEs networks, International Journal of Networking and Virtual Organizations, 9(4): 382-402.
 • Arranz, Nieves and Fernandez De Arroyabe Arranz, Marta and Fernandez De Arroyabe Fernandez, Juan Carlos (2018). Network embeddedness in exploration and exploitation joint R&D projects: a structural approach, British Journal of Management. ISSN 1045-3172
 • Castilla, Emilio, Huwang, Hokyu, Granovetter, Ellen, Granovetter, Mark (2000). Social Networks in Silicon Valley: https://web.stanford.edu/group/esrg/siliconvalley/docs/siliconvalleyedge.pdf
 • Evans, Mel, Syrett, Stephen (2007). Generating Social Capital? The Social Economy and Local Economic Development, European Urban and Regional Studies, 14(1):55-74
 • Feld, Scott (1997). Structural Embeddedness and Stability of Interpersonal Relations, Social Networks, 19(1): 91-95
 • Granovetter, Mark (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited, in P.V. Marsden and N. Lin (eds) Social Structure and Network Analysis, pp. 105-30. Beverley Hills, CA: Sage Publications
 • Granovetter, Mark,1985: Economic Action and Social structure: The problem of Embeddness, American Journal of Sociology, 91(3): 481-510
 • Hastings, David, Anwar, Naveed (2018b). An investigation of the factors affecting the collaborative propensity of home-based businesses: an outline of the initial study. In: 23rd UK Academy of Information Systems International Conference, 20-21 March 2018, Oxford.
 • Hastings, David, Anwar, Naveed, Chowdhury, Gobinda (2018a) Exploring the Collaborative Activities of Home-Based Businesses in OECD Countries. In: UK Academy of Information Systems, 20-21 March 2018, Oxford.
 • Haveman, Heather, Jing, Shi, Jia , Nan (2017). The Dynamics of Political Embeddedness in China, Administrative Science Quarterly, 62(1):67–104
 • Klyver, Kim (2008). Influence of Social Network Structure on Entrepreneurship Participation A Study of 20 National Cultures, International Entrepreneurship and Management Journal, 4: 331–347
 • Kurtosi, Zsofia (2004). aspects of gender in social networks, In Czagany, l, Garai, l, Social identity information and markets, Proceeding of Faculty of Economics and Business Administration, JATEPress
 • Matos, Luis M, Abreu, António, (2005): Performance Indicators Based on Collaboration Benefits, Production Planning and Control, 18(7): 273-282
 • Paxton, Pamela, (2002). Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship, American Sociological Review, 67(2): 254-277
 • Porter, M.E (1990). The competitive advantage of nations, The Free Press, New York, NY.
 • Sabatini, Fabio (2007). The Role of Social Capital in Economic Development: available at: www.ecofo.unibo.it
 • Smesler, Neil, Swedberg, Richard (2005): Intoduction Economic Sociology, in niel Smesler and ichard Swedberg(eds), The Hand Book of Economic Sociology, Second Edition, Princeton University Press
 • Stone, Wendy (2001). Measuring Social Capital: Towards a Theoretically Informed Measurement Framework for Researching Social Capital in Family and Community Life." Australian Institute of Family Studies Research, 24
 • Tasi, Wenpin (2000). Social Capital, Strategic Relatedness and the Formation of Intra organizational Linkages, Strategic Management Journal, 21(9): 925-939
 • Turkina, Ekaterina, Van Assche, Ari, Kali, Raja (2016). Network Structure and Industrial Clustering Dynamics in the Aerospace Industry, CIRANO Working Papers
 • Tyas, Prananing (2015). Resilience, Home-based Enterprises and Social Assets in Post-Disaster Recovery: A Study from Indonesia, In fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy, Newcastle University
 • Verrest, Hebe (2007). Home-Based Economic Activities and Caribbean Urban Livelihoods, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
 • Woolcock, M. (1997). Social Capital and Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework, Theory and Society, 27:151-208