بازنمایی ویژگیهای رهبری فرماندهان جنگ تحمیلی در سینمای دفاع مقدس مورد مطالعه: فیلمهای به کبودی یاس، شور شیرین و ایستاده در غبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران

چکیده

این مقاله به دنبال شناسایی ویژگی های رهبری باز نمایی شده از فرماندهان جنگ تحمیلی در سه فیلم دفاع مقدس، ایستاده در غبار، شورشیرین و به کبودی یاس می باشد.به طور اعم به بازنمایی ویژگی های فرماندهان در سینمای دفاع مقدس و به طور اخص در فیلم ایستاده در غبار فرماندهی احمد متوسلیان، در فیلم شورشیرین فرماندهی محمودکاوه و در فیلم به کبودی یاس به فرماندهی عبدالحسین پرداخته شده است. و تلاش بر آن بوده که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، سه فیلم مد نظر، که با نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند، تجزیه و تحلیل شوند. نتایج این تحلیل نشان می دهد:که ویژگی های رهبری فرماندهان در فیلم های مذکور را می توان به پنچ ویژگی شخصیتی (ویژگی های ظاهری، مهارتها، ارزشها، انگیزه ها، خصلت ها) و سه ویژگی رفتاری (رفتار شخصی، رفتار سازمانی، اقدامات راهبردی) و دو عامل وضعیتی (ویژگی پیروان و ویژگی محیطی) تقسیم و طبقه بندی کرد.و هر کدام از این ویژگی ها دارای مضامین مرتبط به خود می باشند. و بر این اساس با توجه به مقوله ها و مضامین به دست آمده الگوی ویژگی های رهبری فرماندهان ترسیم شده است

کلیدواژه‌ها


 • آذربایجانی، مسعود و دیگران (1385)، روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت).
 • اجلالی، پرویز (1383). دگرگونی اجتماعی و فیلمهای سینمایی در ایران، جامعه شناسی فیلمهای عامه پسند ایرانی(1357- 1309). تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه. ص 269
 • اردستانی، حسین ( 1376) «رهبری، مدیریت و فرماندهی نظامی» تهران: انتشارات دافوس سپاه،چاپ اول
 • الوانی، سید مهدی(1385)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
 • ازگلی، محمد، قنبری، قاسم (1382) مدیریت و رهبری در سازمان، تهران: دانشگاه امام حسین (ع)
 • امیرکبیری، علی رضا (1385)، رویکردهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی، تهران، نشر نگاه دانش.
 • ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمدرضا (1390) تحلیل محتوای کیفی، فصلنامه پژوهش، شماره دوم: صص 44-11
 • باقری کنی، مصباح الهدی، سعد آبادی، حسن (1390) طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزش های اسلامی: پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با تاکید بر ویژگی های فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم پاییز و زمستان، شماره 2 (پیاپی 10): صص 122-57
 • باقری، مسلم، مرادی رودبالی، سحر (1395) طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس (مطالعه موردی: سیره شهید محمدابراهیم همت)، مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 71، صص 111-81
 • بخشی،حامد، بستان، زهرا ( 1393)، تحلیل محتوای جلوه های ایثار در سینمای دفاع مقدس طی سال های 1360 تا 1386، مطالعات ملی، شماره 57: ص 42 – 47
 • حاجی احمدی، امیر و حاجی میررحیمی، سید داود (1386) بررسی تطبیقی روند تحولات فرهنگ و مدیریت جهادی با چرخه حیات سازمانی: بررسی چرخه فرهنگ و مدیریت جهادی، مجموعه مقالات اولین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی:‌ صص 103-84
 • حسنی خورشیدی ولی‌الله (1374) تصمیم‌گیری در بحران مطالعه تطبیقی بر شیوه تصمیم‌گیری فرماندهان سپاه در جنگ تحمیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد
 • خلیلی شورینی، سهراب(1373) ، تئوری های رهبری سازمانی و کاربرد آن در نظام مدیریت ایران، تهران: انتشارات قائم.
 • راودراد، اعظم ( 1391). جامعه شناسی سینما، ویراستار فرشاد رضوان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • رضائیان، علی(1381)، مبانی مدیریت رفتار سازمانی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، چاپ سوم.
 • ساعتچی، محمود ( 1374)روان‌شناسی کاربردی برای مدیران، تهران، ویرایش، چاپ اول.
 • ساعتچی، محمود ( 1377) روان‌شناسی بهره‌وری، تهران، ویرایش، چاپ دوم.
 • سعادت جو، محمد جواد و دیگران (1394) طراحی الگوی مدیریت تعالی رزمندگان دوره دفاع مقدس، دوره 23، شماره 3:  صص 46-9
 • سلیمانی، سیدمحمد ( 1378)؛ سینمای ایران و نقش زنان در دفاع مقدس، مطالعات راهبردی زنان، شماره 5: صص 93- 99
 • سنی، جعفر (1387)« آموزش فیلمنامه نویسی : از ایده تا فیلمنامه : نقش ضد قهرمان در فیلمنامه» نقدسینما، ش 54(اردیبهشت): صص 80-81
 • صادقی مال امیری، منصور و دیگران (1393) طراحی و تبیین الگوی تصمیم گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس، سیاست دفاعی، دوره  22 ، شماره  3 (پیاپی 87) ، صص 135-89
 • فرخی، میثم، هاشمی، محمد ساجد ( 1394) بازنمایی نگرش مردم به روحانیت در سینمای ایران (مورد مطالعه: سه فیلم زیرنورماه، مارمولک، و طلا و مس). رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال پنجم، شمارة اول، بهار و تابستان1394: صص 105- 126
 • فرخی، میثم (1391) «رهبری در مسجد مورد مطالعه مسجد صفا»، دوفصلنامه علمی – پژوهشی دین و ارتباطات ، سال نوزدهم شماره دوم ( پیاپی42). پاییز و زمستان 1391 صص 113- 145
 • فورسایت، دانلسون(1380) ، پویایی گروه (شناخت و سنجش)، ترجمه جعفر نجفی زند و حسن پاشا شریفی، تهران: نشر دوران.
 • قائد علی، حمیدرضا، عاشوری، مهدی (1393) مدیریت جهادی شیوه ای تحقق یافته از مدیریت اسلامی، فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال نهم، شماره 82، صص 83-67
 • قوزانلو، جمیل (1362) « جنگ ده ساله ی ایران و روس» تهران: انتشارات دنیای کتاب، چاپ اول
 • لطیفی، میثم، سعدآبادی، حسن (1390) پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره مدیریت جهادی، راهبرد فرهنگ، دوره 7، شماره 28: صص 122-91
 • محمود زاده، علی، فروزش، اکبر و مرتضوی، مهدی (1388) واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: دفتر نمایندگی ولی فقیه، ویرایش اول
 • موحد، خسرو (1386) تبیین ویژگیهای مدیریت جهادی. مجموعه مقالات اولین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. جلد اول. تهران: نشر آموزش کشاورزی دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی
 • مورهد و گریفین (1375) رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید.
 • موسی خانی مرتضی ( 1385) ارائه و تبیین شاخص های انتخاب مدل رهبری نوین و نحوه یکپارچه سازی آن در سازمان ها. فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان 1385: صص 163 _ 201
 • موسی زاده ، علی (1389) .«همت وکار در سیره فرماندهان شهید:3:شهید محمود کاوه »، حصون ش 28 (بهمن_اسفند): ص 42 - 48.
 • ناجی عبدالکریم (1394)  بررسی و تبیین مبانی معرفتی و سیره تربیتی فرماندهان شهید دفاع مقدس. پایان نامه کارشناسی ارشد
 • نادعلی، فتح الله (1395) تکیه بر شانه های مدیریت جهادی (قسمت چهارم)، فکه، شماره 156: صص 11-10
 • یوکل، گری (1382)، مدیریت و رهبری در سازمان ها، ترجمه محمد ازگلی و قاسم قنبری، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین، چاپ اول.
 • Fiedler, Fred, (1970). "Leadership Experience and Leader Performance", Organizational Behavior and Human Performance, pp 1 – 14
 • Hall, S. (1997). “The Work of Representation”, In Cultural Representation and Signifying, London: Sage.
 • Karmel, B. (1978). "Leadership: A challenge to traditional research methods and assumptions", Academy of Management Review, Vol. 3, pp. 475-482
 • Mayring, Philipp (2000). “Qualitative Content Analysis”, Qualitative Social Research, Vo. 1, No. 2.