سرمایه اجتماعی میانی در کشور با تاکید بر سازمان بسیج و رابطه آن با احساس امنیت در استان ها

نوع مقاله : مطالعات راهبردی بسیج

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در ادبیات سرمایه اجتماعی همواره سه مولفه مهم، سرمایه کلان یا نهادی، میانی یا سازمانی و خرد یا تعاملات اجتماعی وجود دارد. این تحقیق به منظور شناخت میزان سرمایه اجتماعی میانی یا سازمانی در کشور با تاکید بر سرمایه اجتماعی سازمان بسیج در استان های کشور صورت گرفت. روش انجام تحقیق از نوع تحلیل داده های ثانویه می باشد که تحلیلی بر روی 14200 مورد است. سطوح تحلیل این تحقیق از نوع کلان بوده و واحد تحلیل استان های کشور است. نمرات حاصل شده از داده ها برای امکان مقایسه با شاخص ها به کمک نرم افزار اکسل و فرمول تراز صد یکسان سازی شدند. سرمایه اجتماعی سازمانی پس از محاسبه میزان اعتماد، آمادگی برای همکاری و مشارکت در صورت نیاز، میزان فعالیت های داوطلبانه، میزان کمک به سازمان ها به تفکیک استان های کشور بررسی شد. سپس بر اساس چارچوب نظری تحقیق رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمان بسیج با شاخص های ذکر شده و میزان احساس امنیت در استان های کشور توسط تکنیک تحلیل مسیر با کمک نرم افزار لیزرل بدست آمد. یافته های تحقیق نشان می دهد در استان های کشور میان اعتماد به بسیج، کمک سازمانی به بسیج، پاسخگویی بسیج به نیازها در استان های کشور و بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود دارد و متغیرهای ذکر شده با احساس امنیت در استان های کشور رابطه همسو دارند.

کلیدواژه‌ها


پیمایش ملی سرمایه اجتماعی(1395).وزارت کشور با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر ارتباطات.
ازکیا،مصطفی و غفاری،غلامرضا(۱۳۸۴)جامعه شناسی توسعه. تهران. انتشارات کیهان.
ازکیا،مصطفی و غفاری،غلامرضا.(۱۳۸۳) توسعه روستایی. تهران. نشر نی.
بوردیو، پیر(1384). اشکال سرمایه،سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، انتشارات شیرازه.
بیات و میرعباسی(1390).سرمایه اجتماعی بسیج. فصلنامة مطالعات بسیج، سال چهاردهم، شمارة 51.             
پاک سرشت، سلیمان(1393). ملاحظات و راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی. مجله راهبرد فرهنگ، شماره25.
تقی لو، فرامرز(1385). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، تهران:ایران.
چلبی، مسعود ( )1375 ، جامعه شناسی نظم، تهران: نی.
ذاکری هامانه، راضیه(1390). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی شهر یزد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد.
ذاکری هامانه، راضیه، افشانی، سیدعلیرضا و عباس عسکری ندوشن(1391). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی.مجله جامعه شناسی ایران دوره سیزدهم شماره3.
غلامی نتاجع، سعید و عظیمی، میکائیل(1388). آسیب شناسی برنامه های توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی در ایران. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک.
فلاحی، علی(1395)، سرمایه اجتماعی بسیج در میان اقوام، اقشار و پیروان مذاهب ساکن شهر تهران.پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
گیدنز، آنتونی(1385). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
مسقطیان،بهمن و موسوی،طاهر(۱۳۸۳). چارچوب بندی مشارکت اجتماعی بر مبنای سرمایه اجتماعی.
معصومی راد، رضا(1390). نبیین اهمیت سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه پایدار در ایران. فصلنامه رهنامه سیاستگذرای، سال دوم، شماره چهارم.
میرسپاسی، علی(1384). تاملی بر مدرنیته ایرانی.تهران:انتشارات طرح نو.
Lowndes, V. & L. Pratchett. (2008). Public Policy and Social Capital. In: D. Castiglione et al. Handbook of Social Capital. Oxford: Oxford University Press. pp. 677-707.