هدفمند سازی زیرساخت ها و کارویژه های اقتصادی دولت در الگوی اقتصاد مقاومتی: ظرفیت سازی برای حفظ و تقویت الگوی تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحریم های اقتصادی و بعضا ناکارامدیها در ساختار اقتصاد داخلی، موانع مهمی برای حرکت جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه اقتصادی و قدرت افزایی ایجاد کرده است. در این بین ایده اقتصاد مقاومتی کوشیده است هم راستا با اولویت بخشی به اقتصاد و الزامات توسعه کشور، زمینه های مقاومت بر سر ارزش ها و ایده های انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین معیارهای تجدیدنظرطلبی ج..ا.ا را نیز فراهم کند. حال سوال آن است که مطابق ایده اقتصاد مقاومتی با چه سازوکارهایی میتوان ضمن تلاش برای حفظ و تقویت گفتمان کلان انقلاب اسلامی، به توسعه اقتصادی کشور پرداخت؟ برای پاسخ به این سوال، تلاش کرده ایم با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بالادستی اقتصادی کشور به یک الگوی کلی برای حرکت نظام اسلامی به سمت توسعه اقتصادی با حفظ ظرفیت های تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی دست یابیم. نتایج پژوهش و دقت در محورهای ابلاغی سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، حاکی از توجه به فعال سازی و بهسازی کارویژه های دولت، به عنوان مهمترین عنصر توسعه ای کشور است. در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا می توان با فعال سازی ظرفیت های دولت در چند عرصه تعاملی، تنظیمی، تولیدی، بازتوزیعی و مشارکتی، ضمن ایستادگی بر سر ارزش های انقلاب اسلامی و اهداف کلان نظام اسلامی به اهداف توسعه اقتصادی نیز دست یافت.

کلیدواژه‌ها


 • 1.اخباری، محمد، قلی زاده، صدیقه (1394)، ثبات اقتصاد کلان در رویکرد اقتصاد مقاومتی، فصلنامه روند، شماره 71 ، صص 55 - 78
 • امیری طهرانی زاده، سید محمدرضا (1394)، مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی، جستارهای اقتصادی ایران، شماره 23 ، 18 - 32
 • سیف، الله مراد و حافظیه، عل یاکبر (1392)، راهبرد تجارت بین الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 60 ، 76 - 91
 • شفیعا، محمدعلی و دیگران (1395)، طراحی یک مدل مبتنی بر توسعه منابع انسان برای اقتصاد مقاومتی، تهران: دومین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی 
 • شقاقی شهری، وحید (1396)، ارزیابی و مقایسه وضعیت تاب آوری اقتصادی ایران با رقبای منطقه ای، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره 83 ، صص 183 - 218
 • شقاقی شهری، وحید (1395)، نقش اقتصاد دانش بنیان در همگرایی تجاری کشورهای اسلامی  )رویکرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی(  جستارهای اقتصادی ایران، ش 28 ،31-9
 • حداد عادل، غلامعلی (1389)، تأملی در معنای الگوی اسلامی ایرانی توسعه، اولین نشست اندیشه های راهبردی، سایت رهبر معظم انقلاب.
 • رستمی، فرزاد،ب هرامی پور، فرشته (1397)، بررسی ماهیت اقتصاد مقاومتی و نظریه های توسعه اقتصادی، مجله اقتصادی، شماره های 1 و 2، 95 - 116
 • زیرک، معصومه (1394)،آسیب شناسی مخاطره پذیری اقتصاد ایران بر مبانی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مجله اقتصادی، شماره 9 و 10
 • پتفت، آرین و مؤمنی راد، احمد (1394)، سیر تحول نحوه مداخله دلوت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فرا تنظیمی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 47 .
 • محمد زاده، یوسف و دیگران (1396)، تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، تهران: شماره بیست و ششم، 97 - 112
 • احتشامی، انوشیروان (1387)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی: اقتصاد، دفاع و امنیت، ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستی نچی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • اختری، عباسعلی (1392)اقتصاد مقاومتی، زمینه ها و راه کارها،تهران:ا نتشارات ا میرکبیر امام خمینی، (1369)، صحیفه امام، جلد 1 تا 21 ، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 • بازمحمدی، حسین، چشمی، اکبر (1385)، اندازه دولت در اقتصاد ایران، تهران: اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • بخشایش اردستانی، احمد (1375)، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: آوای نور
 • برنل، پیتر ویکی رندال (1387)، مسائل جهان سوم، ترجمه: احمد ساعی و سعید میرترابی، تهران: قومس
 • بی نا (1382)، فساد مالی و اقتصادی و ریش هها و پیامدها، تهران: موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، جلد 2.
 • پیغامی، عادل (1395)، درس گفتارهای اقتصادی مقاومتی: تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه (1385)، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه
 • غنی نژاد، موسی (1395)، اقتصاد و دولت در ایران، تهران: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.
 • عبدالملکی، حجت الله(1395)، اقتصاد مقاومتی: درآمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامه عمل، تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)
 • قانون پنج ساله توسعه ششم، مصوب اسفند 1395 .
 • میلانی، محسن (1381)، شکل گیری انقلاب اسلامی: از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران: انتشارات گام نو
 • مؤمنی، فرشاد (1386)، اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، تهران: نشر و نگار
 • میرزاوند، رهبر (1387)، بررسی موانع تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در بخش صنعت، تهران: انتشارات صدرا. مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، دولت ایرانی-اسلامی )آرا دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور( تهران: مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری.
 • میرنظامی، منیرسادات (1395)، وزیر خزانه داری آمریکا: ارزیابی سیاست تحریم و در س هایی برای آینده، تهران: دیده بان امنیت ملی.
 • مرکز پژوهش های مجلس شورای ا سلامی (1386)، مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد.
 • ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 1392khamenie.ir
 • 1.Evans, Peter(1995). Embedded Autonomy. Princeton, NJ: Princeton University Press
 • Etzioni, A. (2016). The Asian Infrastructure Investment Bank: A Case Study of Multifaceted Containment. Asian Perspective, 40(2), 173-196.
 • F Felice, William (2003). The Global New Deal: Economic and Social Human Rights in World Politics Lanham, Md: Rowman & Littlefield. P. 210.
 • Johnson, R.B & A.J Onwueggbuzie(2004).Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come, Educational Research, vol. 33, No 7, 14-26.
 • Mantzavinos, C. (2001). Individuals, Institutions and Markets; Cambridge University Press
 • Teddlie, Ch & A. Tashakkori(2006). A general Typology of Research Designs Featuring Mixed Methods, Research in the Schools, vol.13,No. 1, 12-28
 • Weiss, Linda and John M. Hobson(1995). States and Economic Development: A Comparative Historical Analysis. Cambridge: Polity