طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

مستندسازی تجربیات حاصل از دوران دفاع مقدس در ابعاد مختلف می‌تواند برای حل مسائل پیش رو در زمان حال و آینده به‌ویژه در موقعیت‌های مشابه بسیار سودمند و ارزشمند باشد. یکی از این ابعاد، مطالعه موضوعات مدیریتی در اردوگاه‌های اسرای ایرانی در عراق است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عناصر و مؤلفه‌های مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق است. این تحقیق از نوع پژوهش‌های توصیفی- تاریخی است. جامعه آماری این پژوهش را آزادگان کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده‌اند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با ۴۰ نفر از آزادگان و بررسی اسناد و مدارک تا رسیدن به حد اشباع جمع‌آوری و با استفاده از روش داده بنیاد تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های تحقیق در قالب مدل مدیریت استراتژیک اسرای ایرانی طراحی و ارائه‌شده است. عناصر اصلی مدل شامل علل و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اردوگاه، نقش صلیب سرخ و رهبران استراتژیک، شکل‌گیری هسته اولیه و توسعه مدل، استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی، اجرای استراتژی‌ها و پیامدهای ناشی از پیاده‌سازی استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی در اردوگاه و یک حلقه بازخور می‌باشد. پس از طراحی اولیه مدل، مشارکت‌کنندگان در تحقیق آن را بررسی و مورد تائید قراردادند.

کلیدواژه‌ها


 • فیض، داود، رستگار، عباسعلی، نبوی چاشمی، سید رضی، (1395). طراحی و تبیین مدل توسعه گردشگری جنگ با تأکید بر آثار فرهنگی هنری اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق. مجله‌ی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 5، (19)، 110-129.
 • جزنی، نسرین و رستمی، علی، (1389). طراحی و توسعه مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های دانش محور. پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، 1 (3): 23-54.
 • ابطحی، سید حسین، (1397). مدیریت منابع انسانی، تهران: مؤسسه آموزش و تحقیقات مدیریت، وابسته به وزارت نیرو.
 • ابونوری، اسماعیل، نبوی چاشمی، سید رضی، (1394). بررسی فرآیند زندگی دوران اسارت و اثرات آن بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (مطالعه موردی آزادگان استان سمنان)، سمنان: انتشارات بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس.
 • امانی زاده، علی‌اصغر، (1382). بررسی وضعیت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق، تهران: انتشارات سروش
 • امیری، حکیمه، (1378). خاطرات خانم بهجت افراز، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • آرمسترانگ، مایکل، (1397). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه: سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 • تیموری، علی، (۱۳۹۵). نقل و قول مستقیم علی تیموری، مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.
 • حیدریان، علی، (1395)، نقل و قول مستقیم از علی حیدریان- مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.
 • خاجی، علی، (1391). شرح قفس، تهران: انتشارات پیام آزادگان
 • رحمانیان، عبدالمجید، (۱۳۸۳). کارهای دستی اسیران، تهران: انتشارات امید آزادگان.
 • روانستان، علی‌محمد، (1396). نقل و قول مستقیم دکتر علی محمدروانستان، مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.
 • شیردل، حسن، (1378). شب موصل، تهران: انتشارات سوره مهر.
 • صابری ابوالخیری، محمد (1389). سرگذشت اسارت در سلول‌های بغداد، اصفهان: انتشارات بینش آزادگان.
 • طالبی، داود، (1396). نقل و قول مستقیم دکتر داود طالبی، مصاحبه در خصوص دوران اسارت.
 • عرب، الهیار، (١٣٨٠). بهداشت در بلایا. تهران: انتشارات گلیان.
 • محبوبی، فرامرز، (1396). نقل و قول مستقیم فرامرز محبوبی، مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.
 • میرسپاسی، ناصر، (1397). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات میر.
 • نوربالا، احمد؛ نریمانی، محمد، (۱۳۷۴). روان‌شناسی اسارت و عوارض پزشکی ناشی از آن، تهران: دانشگاه شاهد.
 • والتون جان، (1397). پرورش راهبردی منابع انسانی. ترجمه ناصر میرسپاسی، تهران: انتشارات ترمه.
 • رضیان، کمال (1393)، نقل و قول مستقیم از کمال رضیان- مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.
 • کریمی، عبدالله (1392). سایت جامع آزادگان دفاع مقدس http://www.iran-pw.com/          
 • Edmund G. C. King (2015). Part of the New Directions in Book History book series (NDBH). Reading and the First World War, pp: 153-167.
 • Braton, J; and Gold, J, (2007). Human resource management, theory and practice, edition 4, Basingstock: Palgr McMillan.
 • Noe, R. A.; and Colquitt, J. A. (2001). Planning for training impact: Principles of training effectiveness. In K. Kraiger (Ed.), Creating, implementing, and managing effective training and development (pp. 227– 234). San Francisco, CA7 Jossey-Bass.
 • Schuler, R. S. (1992). Strategic human resource management: Linking people with the needs of the business. Organizational Dynamics, 21, 8–32.
 • Emeljanow, V. (2017). Popular Entertainments as Survival Strategies in Prisoner-of-War Camps during World War II. Palgrave Macmillan, London, 978, 174-192.